Vytvoriť faktúru

DIVIDEND - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno DIVIDEND
IČO 31390323
DIČ 2020478416
IČ DPH SK2020478416
Dátum vzniku 27 Februára 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo DIVIDEND
Nová Rožňavská 134/A
83207
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 759 315 €
Zisk 47 749 €
Aktíva 8 202 911 €
Vlastný kapitál 6 605 550 €
Kontaktné informácie
Email prikkelova@alvena.sk
Phone(s) 0244250420, 0244257200, 063812240, 06381224063812240, 063863812240
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 7,214,956
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,695,300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,296,930
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,230,536
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,047,581
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 18,813
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 398,370
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 230,041
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 68,328
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 100,001
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,516,935
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 4,399,380
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 2,220,389
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,220,389
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,178,991
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 117,555
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 873
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 116,682
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,721
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,721
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 7,214,956
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,580,672
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,857,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,857,280
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 663,878
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 130,213
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 130,213
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -118,448
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 692,604
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -811,052
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 47,749
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 634,284
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 64,472
12. Odložený daňový záväzok (481A) 64,472
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 159,812
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 138,140
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 138,140
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 918
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,753
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 410,000
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 759,316
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 759,315
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 3
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 759,312
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 773,678
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 94,162
D. Služby (účtová skupina 51) 542,718
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 59,231
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 88,792
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 88,792
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -19,827
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,602
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -14,363
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 122,435
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 442,177
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 368,452
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 73,725
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 73,725
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 378,944
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 368,452
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 10,000
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 10,000
O. Kurzové straty (563) 3
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 489
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 63,233
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 48,870
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,121
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -1,760
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 47,749
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 14.06.2016