Vytvoriť faktúru

EMEL BRATISLAVA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno EMEL BRATISLAVA
IČO 31390633
DIČ 2020304935
IČ DPH SK2020304935
Dátum vzniku 13 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EMEL BRATISLAVA
Švabinského 21
85101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 837 784 €
Zisk -90 647 €
Aktíva 5 682 902 €
Vlastný kapitál 1 478 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.emel.sk
Phone(s) +421232663333
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,290,168
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,231,981
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 573,187
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 547,918
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,269
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,658,794
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,353,283
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 305,475
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 36
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,887,787
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 36,693
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 36,693
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 857,736
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 139,081
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 517,266
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 201,389
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 953,810
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 176,697
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 176,697
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 680,000
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 97,113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,548
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 12,180
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 27,368
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 170,400
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 170,400
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,290,168
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,603
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 500,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 500,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,305,363
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -2,134,861
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -2,134,861
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -574,252
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 22,636
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -596,888
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -90,647
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,284,408
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,185,128
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 22,843
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 2,162,285
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 527,952
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,442,974
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,087,881
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 518,177
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 569,704
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 4,570
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,382
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 55,748
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 99,002
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,177,391
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 34,864
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 34,864
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 93,490
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 157
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 157
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,684,826
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,837,784
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 39,986
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,644,840
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 152,958
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,057,875
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 62,105
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 41,813
D. Služby (účtová skupina 51) 280,697
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 551,996
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 418,271
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 129,492
4. Sociálne náklady (527, 528) 4,233
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,226
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 52,256
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 52,256
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 995,005
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 70,777
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -220,091
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,300,211
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,147
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 33,397
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 21,396
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12,001
XII. Kurzové zisky (663) 750
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 114,395
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 105,913
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 105,913
O. Kurzové straty (563) 6,844
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,638
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -80,248
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -300,339
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -209,692
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -209,692
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -90,647
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015