Vytvoriť faktúru

SOLID - I - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SOLID - I
IČO 31390765
DIČ 2020321292
IČ DPH SK2020321292
Dátum vzniku 09 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SOLID - I
Vlčie hrdlo 76
82107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 236 927 €
Zisk 6 621 €
Aktíva 116 379 €
Vlastný kapitál 76 522 €
Kontaktné informácie
Email solid1@orangemail.sk
Phone(s) 0245523092
Mobile phone(s) 0949628635
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 109,720
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 17,193
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 17,193
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,431
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,468
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 11,294
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 92,527
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 69,923
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 69,923
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 19,131
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 19,131
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,131
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,473
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 180
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,293
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 109,720
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 70,660
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 6,834
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,834
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 50,566
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 50,566
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,621
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 39,060
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 39,060
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 364
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 364
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 21,752
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 432
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 242
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,970
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,300
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 236,927
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 236,927
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 230,661
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 200,735
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,704
D. Služby (účtová skupina 51) 6,354
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 15,716
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 11,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,858
4. Sociálne náklady (527, 528) 858
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 836
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,266
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,266
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 50
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,266
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,134
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 467
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 465
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 112
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 112
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 355
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,621
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,621
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015