Vytvoriť faktúru

HAMÉ SLOVAKIA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HAMÉ SLOVAKIA
IČO 31391079
DIČ 2020337880
IČ DPH SK2020337880
Dátum vzniku 20 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo HAMÉ SLOVAKIA
Hlavná 44/A
90031
Stupava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 32 537 372 €
Zisk 2 216 032 €
Aktíva 11 435 362 €
Vlastný kapitál 4 734 695 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0260300511, 0260300542
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 11,780,555
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,116,589
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 3,184
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 3,184
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 72,478
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 72,478
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,040,927
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,040,927
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,629,346
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 21,404
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,056
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 18,348
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 559,139
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 500,000
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 59,139
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,380,340
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,068,951
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,526
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,067,425
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 3,170,133
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 131,929
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,327
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 668,463
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,370
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 664,093
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 34,620
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,227
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 28,393
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 11,780,555
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,429,760
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 1,659,696
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 1,659,696
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 165,970
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 165,970
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 388,062
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 388,062
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,216,032
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,350,795
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 39,627
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 39,627
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 4,627
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 4,627
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 7,156,105
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 6,493,239
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,843,718
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 649,521
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 93,068
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 47,178
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 521,069
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,551
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 150,436
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,075
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 110,361
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 32,424,804
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 32,537,372
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 32,104,704
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 320,100
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 21,068
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 91,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,885,010
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 25,174,472
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 244,648
D. Služby (účtová skupina 51) 2,701,427
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,486,306
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,097,808
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 396
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 361,985
4. Sociálne náklady (527, 528) 26,117
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,957
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 55,533
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 55,533
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 13,737
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 109,723
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 94,207
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,652,362
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,304,257
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 197,170
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 197,170
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 197,049
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 121
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,287
O. Kurzové straty (563) 73
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 190,883
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,843,245
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 627,213
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 669,365
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -42,152
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,216,032
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016