Vytvoriť faktúru

S.A.B. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno S.A.B.
IČO 31391265
DIČ 2020347087
IČ DPH SK2020347087
Dátum vzniku 20 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.A.B.
Bezekova 31
84102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 113 762 €
Zisk -3 193 €
Aktíva 167 691 €
Vlastný kapitál 53 206 €
Kontaktné informácie
Email sab@stonline.sk
Phone(s) 0243636906, 0243636907, 0243636908, 0243636909
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 75,845
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 75,845
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 42,512
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 57,479
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,941
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 569
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 11,818
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 133,324
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 50,012
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 45,902
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,193
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 83,312
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 28,266
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 44,067
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 41,800
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,216
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,739
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) -3,688
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,463
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 8,516
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 113,762
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 320
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 83,609
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 29,751
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 82
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 111,942
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 316
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,948
C. Služby (účtová skupina 51) 13,911
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 24,014
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,132
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 19,511
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 28,235
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,249
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,626
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,820
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 53,754
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,621
M. Nákladové úroky (562) 2,310
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 311
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -2,621
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -801
P. Daň z príjmov (591, 595) 2,392
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,193
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015