Vytvoriť faktúru

TIREX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno TIREX
IČO 31391281
DIČ 2020321655
IČ DPH SK2020321655
Dátum vzniku 23 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TIREX
Nobelova 9A/12278
83102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 15 888 282 €
Zisk 158 800 €
Aktíva 5 679 108 €
Vlastný kapitál 1 961 082 €
Kontaktné informácie
Email zuzana@tirex.sk
Phone(s) 0249200010, 0249200014, 0249200018, 0249200022, 0249200040, 0249200055
Fax(es) 0244441731, 0244441732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 5,625,101
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,856,659
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,842
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,842
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,854,817
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 319,299
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,181,819
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 353,699
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,748,478
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 10,780
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,780
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 3,313,829
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 3,210,205
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,210,205
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 941
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87,092
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,591
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 423,869
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 24,887
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 398,982
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 19,964
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 19,964
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,625,101
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,845,483
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,280
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,280
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,667
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,667
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,670,736
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,670,736
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 158,800
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,774,047
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31,932
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,228
12. Odložený daňový záväzok (481A) 18,704
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 78,750
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,919,794
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,783,667
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,783,667
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,970
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 67,033
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 40,629
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,496
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,999
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 36,995
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 36,995
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 706,576
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 5,571
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 2,931
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,640
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,888,282
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 15,888,282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 15,562,625
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27,975
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 297,682
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,657,797
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 579,652
D. Služby (účtová skupina 51) 12,870,130
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,431,066
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,020,880
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 373,900
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,286
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 64,017
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 318,216
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 318,216
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 39,518
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 40,261
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 314,937
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 230,485
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,112,843
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 16,641
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 106
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 106
XII. Kurzové zisky (663) 16,535
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 36,959
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 18,424
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 18,424
O. Kurzové straty (563) 6,750
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 11,785
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,318
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 210,167
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 51,367
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 34,900
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 16,467
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 158,800
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31391281 DIČ: 2020321655 IČ DPH: SK2020321655
 • Sídlo: TIREX, Nobelova 9A/12278, 83102, Bratislava
 • Dátum vzniku: 23 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01 23.03.1995
  Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 23.03.1995
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Igor Páleník 3 586 € (27%) Robotnícka 1478/64 Senec 903 01
  Ing. Tomáš Suhányi 6 242 € (47%) Kaplinská 8 Bratislava 831 06
  Jana Tóth Ruffíni 3 452 € (26%) Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   15.11.2012Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   27.10.2012Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   prenájom motorových vozidiel
   výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy
   26.10.2012Zrušené obchodné meno:
   TIREX, spol. s. r.o.
   02.10.2012Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s. r.o.
   Nové predmety činnosti:
   vnútroštátna nákladná cestná doprava
   Noví spoločníci:
   Jana Tóth Ruffíni Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Tóth Ruffíni Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   01.10.2012Zrušené obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Zrušeny spoločníci:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   07.10.2011Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25
   06.10.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Slávičie údolie 43 Bratislava 811 02
   01.01.2010Nové sidlo:
   Nobelova 9A/12278 Bratislava 831 02
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Peterská 4 Bratislava 821 03
   13.10.2009Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhányi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   12.10.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   26.10.2006Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie skladov okrem skladov verejných
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná, propagačná a inzertná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prieskum trhu a verejnej mienky
   finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
   faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
   činnosť ekonomických, účtovných a organizačných poradcov
   vedenie účtovníctva
   činnosť colného daklaranta
   prípravné práce pre stavbu - zemné, výkopové a búracie práce v rozsahu voľnej živnosti
   inžinierska činnosť - obstarávateľské služby v stavebníctve
   zasielateľstvo
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti dopravy v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   poradenská činnosť v oblasti obchodu, výroby, služieb a reklamy v rozsahu voľnej živnosti
   25.10.2006Zrušeny predmety činnosti:
   vnútroštátne zasielateľstvo
   01.04.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu
   31.08.2004Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne technicko-organizačné práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením a spracovaním informácií
   školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Vajnorská 3414/1E Chorvátsky Grob 900 25 Vznik funkcie: 23.03.1995
   30.08.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1995
   10.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Robotnícka 1478/64 Senec 903 01 Vznik funkcie: 23.03.1995
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava Vznik funkcie: 23.03.1995
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 23.03.1995
   09.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   25.06.2002Nové sidlo:
   Peterská 4 Bratislava 821 03
   Noví spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Kaplinská 8 Bratislava 831 06
   24.06.2002Zrušené sidlo:
   Zvolenská 32 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   15.05.1998Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Slávičie údolie 43 Bratislava 811 02
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   14.05.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   06.11.1996Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   15.08.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Drotárska 54 Bratislava 811 02
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   14.08.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   23.03.1995Nové obchodné meno:
   TIREX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Zvolenská 32 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   vnútroštátne zasielateľstvo
   Noví spoločníci:
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Páleník Gallayova 9 Bratislava
   Jana Ruffiniová Strojnícka 65 Bratislava
   Ing. Tomáš Suhanyi Gagarinova 9 Lučenec