Vytvoriť faktúru

SALVUS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno SALVUS
IČO 31391303
DIČ 2020874570
IČ DPH SK2020874570
Dátum vzniku 23 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SALVUS
Narcisova 5
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 380 316 €
Zisk 9 858 €
Aktíva 713 171 €
Vlastný kapitál 165 497 €
Kontaktné informácie
Email salvus@salvus.sk
Phone(s) 0905575533
Mobile phone(s) 0905575533
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 666,109
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 578,040
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 578,040
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 578,040
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 71,188
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 70,980
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,990
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,990
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,777
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 15,213
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 208
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 208
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 16,881
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 16,881
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 666,109
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 175,356
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 9
2. Ostatné fondy (427, 42X) 9
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 158,185
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 158,185
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 9,858
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 465,553
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 166,108
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 780
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 165,328
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 154,103
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 108,527
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 17,187
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 17,187
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 61,833
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,384
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 4,244
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,446
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20,433
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 6,816
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 6,816
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 29,999
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 25,200
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 22,800
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 2,400
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 380,316
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 338,610
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 41,706
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 347,328
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 15,858
D. Služby (účtová skupina 51) 113,676
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 133,032
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 94,022
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 32,145
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,865
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,586
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,616
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,616
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 49,560
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 32,988
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 209,076
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XII. Kurzové zisky (663) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,175
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 20,183
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 20,183
O. Kurzové straty (563) 1
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,991
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -22,170
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,818
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 9,858
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015