Vytvoriť faktúru

STH - Stavohotely - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STH - Stavohotely
IČO 31391621
DIČ 2020321468
IČ DPH SK2020321468
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo STH - Stavohotely
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 250 070 €
Zisk -114 836 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0253417884, 0255410390, 0255410395, 0255422726, 0255572586, 0255577540, 0258238107, 0258238108, 0258
Fax(es) 0253413526, 0255410389, 0263826443
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,200,297
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 5,913,968
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,913,968
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 890,367
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 3,888,973
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 57,109
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 77,519
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,000,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 1,000,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,279,287
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 63,618
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 62,176
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,442
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 88,984
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 85,431
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 85,431
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,553
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 6,126,685
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,454
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,107,231
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 7,042
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,042
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,200,297
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,905,800
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 183,600
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 183,600
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 89,624
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 89,624
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 4,487
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 4,487
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 11,742,925
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 11,742,925
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -114,836
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 294,311
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 55,820
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 52,037
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,783
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 213,338
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 34,054
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 34,054
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 84,535
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 37,970
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 44,587
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 12,192
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 25,153
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 25,153
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 186
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 186
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,167,990
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,250,070
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 14,265
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 3,153,725
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 28,976
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 44
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,060
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,403,074
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 8,036
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 818,521
D. Služby (účtová skupina 51) 306,996
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,646,772
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,265,385
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 344,795
4. Sociálne náklady (527, 528) 36,592
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 78,176
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 510,903
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 510,903
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 37
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,706
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,927
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -153,004
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,063,413
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 50,699
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 30,000
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 30,000
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 20,699
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 20,699
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,449
O. Kurzové straty (563) 17
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 8,432
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 42,250
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,754
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 4,082
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 6,813
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,731
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -114,836
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 22.12.2015