Vytvoriť faktúru

ECS SLUŽBY - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ECS SLUŽBY
IČO 31391729
DIČ 2020330301
IČ DPH SK2020330301
Dátum vzniku 28 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ECS SLUŽBY
Staromlynská 29
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 439 164 €
Zisk -2 098 €
Kontaktné informácie
Email ecs@ecssluzby.sk
Mobile phone(s) 0905262571, 0905716324, 0905916493
Fax(es) 0245259606
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 135,527
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 135,527
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 120,174
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 120,174
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 14,584
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 14,584
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 14,584
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 769
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 515
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 254
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 135,527
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 42,903
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 37,697
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 86,049
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -48,352
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,098
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 92,624
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 92,624
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 84,256
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 84,256
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,073
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,295
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 414,217
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 439,164
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 415,050
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 23,281
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 833
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 441,061
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 333,815
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,837
D. Služby (účtová skupina 51) 44,335
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 57,074
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 43,999
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,202
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,873
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,897
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,344
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 202
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 202
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 202
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -201
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,098
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 0
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 0
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,098
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015