Vytvoriť faktúru

UBC Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno UBC Slovakia
IČO 31391869
DIČ 2020305232
IČ DPH SK2020305232
Dátum vzniku 30 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UBC Slovakia
Kukuričná 17
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 103 568 €
Zisk -32 776 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0244459940, 0244459939
Mobile phone(s) +421905744100, 0905744100
Fax(es) 0244459941
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,562,199
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,919,328
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 26,555
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 26,555
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 339,444
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 91,592
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 17,857
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 4,980
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 225,015
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,553,329
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 2,515,813
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 13,676
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 23,840
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 642,871
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 17,522
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 17,522
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 490,948
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 490,948
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 490,948
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 134,401
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 537
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 133,864
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,562,199
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -435,360
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 26,055
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 26,055
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -435,279
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -435,279
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -32,776
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,997,559
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 519
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 519
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 33,194
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 33,194
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,121,842
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 707,253
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 707,253
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,411,637
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,752
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 984
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 216
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,842,004
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 103,568
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 282
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 90,150
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,136
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,623
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 12,065
D. Služby (účtová skupina 51) 75,161
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,150
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,093
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,016
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,041
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,918
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 17,227
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 17,227
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 102
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -29,055
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,206
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,721
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,721
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,721
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -32,776
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -32,776
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 26.01.2016