Vytvoriť faktúru

LLP Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LLP Slovakia
IČO 31391907
DIČ 2020305177
IČ DPH SK2020305177
Dátum vzniku 30 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LLP Slovakia
Dúbravská cesta 1793/2
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 417 371 €
Zisk 8 049 €
Kontaktné informácie
Email contact@sk.llpgroup.com
Phone(s) 0257104711
Fax(es) 0257104788
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 301,394
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,230
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.I.1. Aktivované náklady na vývoj (012) - /072, 091A/ 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 0
4. Goodwill (015) - /075, 091A/ 0
5. Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 0
7. Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - /095A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,230
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 0
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 0
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,230
4. Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - /085, 092A/ 0
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 0
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 0
9. Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) +/- 098 0
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 0
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 0
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 0
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 0
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 0
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 0
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 0
9. Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA) 0
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 0
11. Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053) - /095A/ 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 259,418
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 24
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 0
3. Výrobky (123) - /194/ 0
4. Zvieratá (124) - /195/ 0
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 0
6. Poskytnuté preddavky na zásoby (314A) - /391A/ 0
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA) - 391A 0
6. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 0
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 181,781
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 84,385
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.b. Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 84,385
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 0
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
6. Sociálne poistenie (336) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 13,186
8. Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A) 0
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 84,210
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.IV.1. Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 0
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 0
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 77,613
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 96
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 77,517
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 38,746
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 32,924
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 0
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 5,822
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 0
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 301,394
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 21,850
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,661
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,661
2. Zmena základného imania +/- 419 0
3. Pohľadávky za upísané vlastné imanie (/-/353) 0
A.II. Emisné ážio (412) 0
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 0
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,140
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,140
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 0
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 0
2. Ostatné fondy (427, 42X) 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 0
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 0
3. Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení (+/- 416) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 0
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 0
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) 0
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,049
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 193,503
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,008
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 475A, 476A) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 0
6. Dlhodobé prijaté preddavky (475A) 0
7. Dlhodobé zmenky na úhradu (478A) 0
8. Vydané dlhopisy (473A/-/255A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,008
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 0
11. Dlhodobé záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
12. Odložený daňový záväzok (481A) 0
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 0
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 0
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 152,206
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 11,937
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.b. Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 0
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,937
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 0
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 0
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 120,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 0
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 0
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,269
9. Záväzky z derivátových operácií (373A, 377A) 0
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 39,289
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 0
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 39,289
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 0
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 86,041
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 0
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 0
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 86,041
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 0
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 414,069
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 417,371
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,623
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 405,446
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 27
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,275
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 361,329
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,243
D. Služby (účtová skupina 51) 208,153
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 143,163
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 109,788
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 31,695
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,680
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 488
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,811
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,811
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,471
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 56,042
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 201,673
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,478
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,478
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2,478
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 37,043
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 34,768
O. Kurzové straty (563) 6
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,269
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -34,565
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,477
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 13,428
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 13,428
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,049
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.05.2016
 • IČO:31391907 DIČ: 2020305177 IČ DPH: SK2020305177
 • Sídlo: LLP Slovakia, Dúbravská cesta 1793/2, 84104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 30 Marca 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Darina Némethová Truhlářská 29 Praha 1 110 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Prievidzská 15 Komárno 06.08.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  LLP Prague, s.r.o. 6 639 € (100%) Praha 9 - Libeň 190 93 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.05.2016Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 1793/2 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
   19.02.2013Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   04.06.2009Nové obchodné meno:
   LLP Slovakia s. r. o.
   Noví spoločníci:
   LLP Prague, s.r.o. Českomoravská 2420 Praha 9 - Libeň 190 93 Česká republika
   12.01.2004Nové predmety činnosti:
   poradenská služba a dodávanie programového vybavenia počítača (software)
   spracovanie údajov
   služby súvisiace s databázami
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   25.08.2003Nový štatutárny orgán:
   Darina Némethová Truhlářská 29 Praha 1 110 00 Česká republika dlhodobý pobyt na území SR : Prievidzská 15 Komárno Vznik funkcie: 06.08.1998
   30.03.1995Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom