Vytvoriť faktúru

RECORD TK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno RECORD TK
IČO 31391915
DIČ 2020334525
IČ DPH SK2020334525
Dátum vzniku 23 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RECORD TK
Bojnícka 16/A
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 4 630 835 €
Zisk 396 867 €
Aktíva 2 638 636 €
Vlastný kapitál 653 286 €
Kontaktné informácie
Email klecka@record-tk.sk
Phone(s) +421232660888, +421232660800
Mobile phone(s) +421903700722
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,229,917
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 781,659
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 781,659
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 249,253
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 391,909
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 114,979
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 25,518
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,445,318
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 204,223
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,290
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 202,933
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 229,029
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 68,005
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 68,005
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 157,274
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 3,750
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 899,583
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 899,583
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 899,583
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 112,483
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 130
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 112,353
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,940
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 29
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,911
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,229,917
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,050,153
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,317
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,317
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 644,330
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 810,406
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -166,076
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 396,867
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,179,730
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 49,458
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,948
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 44,510
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,010
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 9,010
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,093,308
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 458,974
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 458,974
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 393,043
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 80,214
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 11,261
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,913
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 83,795
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 52,108
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 21,908
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 21,908
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 6,046
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 34
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 34
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 4,627,287
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 4,630,835
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 337,833
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 4,289,454
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 833
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,715
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,103,094
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 288,995
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 926,187
D. Služby (účtová skupina 51) 2,422,872
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 351,776
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 253,518
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 87,516
4. Sociálne náklady (527, 528) 10,742
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 9,361
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 78,861
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 78,861
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,042
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 527,741
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 989,233
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7,908
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7,908
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7,908
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,168
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 12,064
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 12,064
O. Kurzové straty (563) 18
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,086
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,260
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 516,481
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 119,614
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 123,422
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -3,808
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 396,867
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015