Vytvoriť faktúru

INTERZEL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno INTERZEL
IČO 31392075
DIČ 2020330323
IČ DPH SK2020330323
Dátum vzniku 04 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo INTERZEL
Domové role
82110
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 52 188 €
Zisk -10 782 €
Kontaktné informácie
Email interzel1@gmail.com
Phone(s) 0243410956, 0243636224, 0243635217
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 159,238
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,920
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,920
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 47,920
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 111,318
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 90,615
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 90,615
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 90,615
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 20,703
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,063
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 16,640
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 159,238
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -231,553
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -228,074
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,659
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -260,733
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,782
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 390,791
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,200
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,200
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 388,591
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,405
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,405
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 382,324
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 351
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 52,188
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 45,714
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,474
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 61,344
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,924
D. Služby (účtová skupina 51) 42,292
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 5,863
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 4,325
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,512
4. Sociálne náklady (527, 528) 26
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,098
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,098
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 167
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -9,156
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -4,502
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 666
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 666
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -666
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -9,822
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,782
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015