Vytvoriť faktúru

NI-KI - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno NI-KI
IČO 31392121
DIČ 2020922508
IČ DPH SK2020922508
Dátum vzniku 27 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NI-KI
Studenohorská 15
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 72 667 €
Zisk 3 418 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254410477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 54,172
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 29,150
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 29,150
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 29,150
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 24,292
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,763
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 5,722
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,722
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 41
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 18,529
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,683
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,846
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 730
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 54,172
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 30,950
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 20,229
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 20,229
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,418
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,222
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,272
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 11,160
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 112
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 11,842
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 8,481
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,481
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 346
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 187
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,514
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 314
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 108
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 108
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 52,176
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 72,667
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 52,176
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 20,000
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 491
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 66,958
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,475
D. Služby (účtová skupina 51) 20,044
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 12,719
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 8,912
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 3,136
4. Sociálne náklady (527, 528) 671
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 363
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 5,582
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 5,582
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 19,005
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,770
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,709
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 24,657
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,288
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,074
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,074
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 214
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,288
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 4,421
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,003
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,003
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,418
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015