Vytvoriť faktúru

McDonald's Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno McDonald's Slovakia
IČO 31392229
DIČ 2020305606
IČ DPH SK2020305606
Dátum vzniku 06 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo McDonald's Slovakia
Kráľovské údolie 1
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 821 095 €
Zisk 2 219 542 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254418590, 0254418591
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 41,987,576
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 36,719,380
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,565
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,565
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 36,711,815
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 7,454,233
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 25,516,084
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,615,589
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 125,909
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,022,967
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 217,718
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 217,718
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 33,205
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 33,205
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,205
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,512,729
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,510,936
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,933
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,505,003
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,793
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,259,315
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 274,763
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 2,984,552
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 245,229
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 163,572
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 81,657
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 41,987,576
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 25,028,553
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 13,841,865
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 13,841,865
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,852,808
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 304,318
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 304,318
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 4,810,020
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 4,810,020
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,219,542
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,935,323
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,233,435
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 8,117
12. Odložený daňový záväzok (481A) 1,225,318
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 15,087,423
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,027,134
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 313,875
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,713,259
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 12,060,559
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 288,867
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 127,142
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 579,433
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,288
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 614,240
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 392,444
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 221,796
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 225
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 23,700
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 23,700
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 27,704,442
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 27,821,095
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 20,900,318
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,951,073
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 731,352
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 238,352
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 24,808,772
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 9,062,378
D. Služby (účtová skupina 51) 7,832,034
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 4,633,127
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 3,505,374
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 1,059,946
4. Sociálne náklady (527, 528) 67,807
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,713
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,905,179
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,866,590
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 38,589
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 569,815
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 770,526
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 3,012,323
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,956,979
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 832
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 147
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 147
XII. Kurzové zisky (663) 685
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 94,431
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 72,487
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 72,486
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 11,466
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 10,478
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -93,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,918,724
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 699,182
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 609,382
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 89,800
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,219,542
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016
Dátum aktualizácie údajov: 19.01.2016