Vytvoriť faktúru

SLOVINTEGRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SLOVINTEGRA
IČO 31392318
DIČ 2020922541
IČ DPH SK2020922541
Dátum vzniku 06 Apríla 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo SLOVINTEGRA
Tematínska 5/A
85105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 422 641 €
Zisk -16 611 037 €
Kontaktné informácie
Email office@slovintegraenergy.sk
Webová stránka http://www.slovintegraenergy.sk
Mobile phone(s) +421910359936
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 188,186,891
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 182,541,090
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 545
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 545
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 129,520
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 113,756
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 15,764
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 182,411,025
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 159,953,665
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 22,457,360
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,632,252
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 19,038
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 19,038
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 28,910
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 27,789
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 27,789
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,121
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 5,000
3. Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252) 5,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,579,304
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,213
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,578,091
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,549
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 11,916
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,633
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 188,186,891
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 168,937,883
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 65,334,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 65,334,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 43,610,500
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,952,000
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 21,947,000
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 5,000
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 37,834,742
A.V.1. Štatutárne fondy (423, 42X) 14,349,573
2. Ostatné fondy (427, 42X) 23,485,169
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -741,365
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 590,457
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -1,331,822
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,559,043
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,559,043
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -16,611,037
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 19,248,870
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,172
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,172
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 689
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 689
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 18,750,866
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 365,994
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 37,052
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,052
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147,908
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 35,250
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 29,770
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 56,037
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 59,977
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 126,149
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 126,149
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 138
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 138
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 33,351,297
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 422,641
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 193,767
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 226,964
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,910
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,595,858
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 37,060
D. Služby (účtová skupina 51) 386,660
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,029,911
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 559,578
2. Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva (523) 234,000
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 221,834
4. Sociálne náklady (527, 528) 14,499
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,082
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,109
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,109
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 31,013
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 84,023
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,173,217
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -229,953
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 34,559,112
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 30,800,000
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 1,401,476
IX.1. Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek (665A) 1,400,072
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 1,404
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2,357,530
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 2,343,298
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 14,232
XII. Kurzové zisky (663) 106
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 49,998,953
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 40,809,800
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) 8,934,097
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81,079
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81,079
O. Kurzové straty (563) 1,217
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 172,760
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -15,439,841
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -16,613,058
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) -2,021
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,584
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7,605
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -16,611,037
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.02.2016