Vytvoriť faktúru

PONGRATZ - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PONGRATZ
IČO 31392482
DIČ 2020334591
IČ DPH SK2020334591
Dátum vzniku 29 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PONGRATZ
Dolná 2066
90001
Modra
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 342 875 €
Zisk 6 313 038 €
Kontaktné informácie
Email pongratz@pongratz.sk
Webová stránka http://www.pongratz.sk
Phone(s) +421336475613, +421336486511, +421336473213, +421336475610
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,156,864
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,156,235
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,439
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 14,439
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,141,796
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 203,297
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,448,585
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 162,268
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 327,646
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,973,686
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,573,468
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,062,419
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 404,051
3. Výrobky (123) - /194/ 93,671
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 388,612
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 266,547
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,752
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 257,795
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 107,383
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 14,682
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 11,606
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,267
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 7,339
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 26,943
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,908
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 22,035
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,156,864
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,959,349
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 682,534
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 682,534
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 33,868
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 33,868
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -5,070,091
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -5,070,091
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 6,313,038
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,195,866
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 398,174
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 391,400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 6,774
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 468,244
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,206,033
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 607,447
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 493,593
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 113,854
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 516,452
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 43,580
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 28,165
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,702
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 687
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 123,162
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 40,925
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 82,237
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 253
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,649
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,649
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 6,979,307
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,342,875
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 6,854,894
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 124,413
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 218,621
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 45,447
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,099,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,986,196
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 5,151,219
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) -205,305
D. Služby (účtová skupina 51) 874,692
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 974,139
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 687,679
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 244,368
4. Sociálne náklady (527, 528) 42,092
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,731
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 220,755
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 203,667
2. Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (+/-) (553) 17,088
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 63,737
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -141,710
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 37,938
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,356,679
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,377,322
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 40,764
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 33,545
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 20,400
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 13,145
O. Kurzové straty (563) 834
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 6,385
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -40,761
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,315,918
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 6,313,038
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 10.09.2015