Vytvoriť faktúru

Adif - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Adif
IČO 31392563
DIČ 2020305474
IČ DPH SK2020305474
Dátum vzniku 07 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Adif
Klariská 12
81101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 252 380 €
Zisk 21 151 €
Aktíva 633 414 €
Vlastný kapitál 123 396 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254416517, 0905606522, 0315527344
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 673,934
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 329,432
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 4,300
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 4,300
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 325,132
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 44,938
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 278,189
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 2,005
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 342,497
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 182,052
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 221
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 1,864
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 179,967
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 111,869
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 108,538
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 108,538
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,331
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 16,413
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 16,413
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,163
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,384
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 29,779
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,005
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,005
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 673,934
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 144,547
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 116,092
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 116,092
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 21,151
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 529,387
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 3,567
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 3,567
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 525,309
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 42,107
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 42,107
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 477,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,001
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,137
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,481
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 583
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 511
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 511
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 244,649
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 252,380
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 244,644
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,736
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 233,009
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 24,411
D. Služby (účtová skupina 51) 125,749
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 40,380
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 29,202
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 10,279
4. Sociálne náklady (527, 528) 899
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,193
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 25,382
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 25,382
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,835
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,059
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 19,371
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 94,484
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,083
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
XIII. Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií (664, 667) 4,078
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 808
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 808
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 3,275
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 22,646
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,495
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,495
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 21,151
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392563 DIČ: 2020305474 IČ DPH: SK2020305474
 • Sídlo: Adif, Klariská 12, 81101, Bratislava
 • Dátum vzniku: 07 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01 01.01.2010
  Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava 13.11.2002
  Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady 28.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. arch. Csaba Ambrus 2 258 € (34%) Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
  Ing. arch. Ladislav Németh 2 191 € (33%) Račianska 2 Bratislava
  Ing. Ladislav Almási 2 191 € (33%) 445 Ohrady
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   01.01.2010Nové sidlo:
   Klariská 12 Bratislava 811 01
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Gaštanový rad 4165/16 Dunajská Streda 929 01
   31.12.2009Zrušené sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   13.11.2002Nové predmety činnosti:
   vykonávanie odborných činností vo výstavbe v kategórií architekt pre pozemné stavby a pre interiér v súlade s ustanovením § 4 zákona č. 138/1992 Z.z. v znení nasledovných noviel
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. Ladislav Almási 445 Ohrady Vznik funkcie: 28.10.2002
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   12.11.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   13.11.2001Nové sidlo:
   Ventúrska 22 Bratislava 811 01
   12.11.2001Zrušené sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   04.11.1999Nové sidlo:
   Vrakunská 29 Bratislava
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   03.11.1999Zrušené sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   11.09.1998Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský J. Smreka 6159/12 Bratislava
   10.09.1998Zrušeny predmety činnosti:
   automatizované spracovanie práce
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   15.08.1997Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť
   prípravné práce na stavbu - demolácia zemné práce
   leasing spojený s financovaním
   čistenie budov a upratovacie práce
   automatizované spracovanie práce
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   14.08.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   26.01.1996Noví spoločníci:
   Ing. arch. Csaba Ambrus Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   25.01.1996Zrušeny spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   07.04.1995Nové obchodné meno:
   Adif s.r.o.
   Nové sidlo:
   Klariská 7 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod a veľkoobchod)
   navrhovanie budov, štúdii v oblasti interiérov a stavebníctva, architektonické a urbanistické štúdie, realizácia interiérov
   architektonický dizajn
   geodetické a kartografické práce
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   predaj a nákup nehnuteľností
   kresličské, grafické, aranžérske práce a práce v oblasti reklamy
   sprostredkovateľská činnosť
   školiaca, poradenská a konzultačná činnosť v predmete podnikania
   Noví spoločníci:
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava
   Ing. arch. Peter Zeman nám. arm. gen. L. Svobodu 56 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. arch. Viktor Biloruský I. Bukovčana 7 Bratislava
   Ing. arch. Ambrus Csaba Jilemnického 338/16 Dunajská Streda
   Ing. arch. Ladislav Németh Račianska 2 Bratislava