Vytvoriť faktúru

MAŤKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno MAŤKO
IČO 31392679
DIČ 2020347164
IČ DPH SK2020347164
Dátum vzniku 06 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAŤKO
Seberíniho 9
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 491 195 €
Zisk -10 104 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.matkosro.sk
Phone(s) +421220606245
Mobile phone(s) +421905204969
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 158,079
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 99,838
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 25
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 25
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 26,392
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 25,909
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 25,909
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 483
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 73,421
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 6,710
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 66,711
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 58,241
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 241
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 58,000
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 158,079
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -41,309
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 875
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 875
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -38,720
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,354
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -80,074
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -10,104
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 199,388
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 31
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 31
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 198,881
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 171,318
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 171,318
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 67,000
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 305
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 171
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,587
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -42,500
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 476
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 476
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 433,196
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 491,195
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 769
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 490,426
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 499,083
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 30
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 109,673
D. Služby (účtová skupina 51) 322,402
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 8,984
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 6,596
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 2,321
4. Sociálne náklady (527, 528) 67
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 971
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 56,456
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 567
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,888
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 59,090
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 51
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 51
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -49
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,937
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,167
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,167
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -10,104
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.06.2016