Vytvoriť faktúru

ARNAD - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ARNAD
IČO 31392831
DIČ 2020354490
IČ DPH SK2020354490
Dátum vzniku 29 Marca 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARNAD
Dvojkrížna 47
21382
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 264 024 €
Zisk 10 390 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0908771499
Mobile phone(s) 0908771499
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 947,411
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 947,411
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 52,437
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 205,672
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 109,791
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 201
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 83,757
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 1,153,083
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 73,754
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 10,000
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 10,000
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 995
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 52,369
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,390
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,079,329
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 567,045
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,714
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 5,371
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 551,960
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 210,219
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 302,065
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 264,024
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 261,869
IV. Aktivácia (účtová skupina 62) 816
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,339
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 246,141
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 68,069
C. Služby (účtová skupina 51) 39,196
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 29,887
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 7,999
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 95,783
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 4,431
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 776
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 17,883
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 155,420
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 3,474
X. Výnosové úroky (662) 3,474
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 7,145
M. Nákladové úroky (562) 4,325
N. Kurzové straty (563) 2
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,818
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,671
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,212
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,822
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,390
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015
Dátum aktualizácie údajov: 15.10.2015