Vytvoriť faktúru

PRO BIOS neštátna poliklinika - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno PRO BIOS neštátna poliklinika
IČO 31392946
DIČ 2020354512
Dátum vzniku 18 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PRO BIOS neštátna poliklinika
Ružová dolina 21
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 565 372 €
Zisk -70 177 €
Kontaktné informácie
Email info@probios.sk
Phone(s) 0255566134, 0255564568, 0255567431
Fax(es) 0255564568
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 379,035
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 331,801
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 331,801
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 117,143
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 90,155
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 50,158
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 7,703
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 66,642
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 43,908
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,438
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,438
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 59,896
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 39,283
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 39,283
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 500
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,113
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 -17,426
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,624
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) -19,050
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,326
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 1,318
3. Príjmy budúcich období dlhodobé (385A) 2,008
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 379,035
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 71,963
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 100,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 100,000
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 10,861
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 10,861
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 31,279
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 182,255
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -150,976
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -70,177
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 273,293
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,394
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,394
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 70,486
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 150,849
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 63,106
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,106
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 13,779
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 18,738
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 31,472
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 18,789
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,965
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 15,188
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 15,188
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 23,376
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 33,779
C.1. Výdavky budúcich období dlhodobé (383A) 1,302
3. Výnosy budúcich období dlhodobé (384A) 32,477
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 558,398
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 565,372
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 5,421
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 20
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 552,958
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,973
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 616,194
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 3,236
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 39,247
D. Služby (účtová skupina 51) 152,015
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 372,096
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 272,809
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 90,504
4. Sociálne náklady (527, 528) 8,783
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,025
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 31,484
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 31,484
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 2,747
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 12,344
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -50,822
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 363,901
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 241
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 155
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 155
XII. Kurzové zisky (663) 86
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,611
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,361
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,361
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,250
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,370
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -62,192
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 7,985
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 7,985
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -70,177
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Files
4442604.tif
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31392946 DIČ: 2020354512
 • Sídlo: PRO BIOS neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 18 Apríla 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25 30.11.1998
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Mgr. Vlasta Provazníková 99 000 € (99%) Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
  Ivan Provazník 1 000 € (1%) Chorvátsky Grob 900 25
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   27.01.2012Nové predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurochirurgia
   26.01.2012Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   04.09.2010Noví spoločníci:
   Ivan Provazník Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   21.02.2009Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   poskytovanie ambulantnej zdravotnej starostlivosti : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, pediatrická endokrinológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   20.02.2009Zrušeny predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   11.03.2008Nové predmety činnosti:
   reklamné a marketingové služby,
   činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   prenájom hnuteľných vecí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   08.01.2008Nové predmety činnosti:
   zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odboroch : rádiológia, klinická imunológia a alergológia, patológia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   ambulantná starostlivosť : ambulancie v odboroch : všeobecná ambulantná zdravotná starostlivosť o deti a dorast, gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, všeobecné lekárstvo, akupunktúra, anesteziológia a intenzívna medicína, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia aj so zameraním na osteodenzitometriu, chirurgia, vnútorné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, pediatrická ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia, pediatrická oftalmológia, onkológia vo vnútornom lekárstve, angiológia, klinická imunológia a alergológia, onkológia v gynekológii, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
   07.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   17.05.2007Nové predmety činnosti:
   pracovná zdravotná služba
   16.11.2004Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.11.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   15.07.2003Nové predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia, oftalmológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika, patológia
   14.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   11.06.2001Nové obchodné meno:
   PRO BIOS spol. s r.o. neštátna poliklinika
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 21 Bratislava 821 09
   Nové predmety činnosti:
   ambulantná starostlivosť:
   primárna zdravotná starostlivosť v odboroch: pediatria /praktický lekár pre deti a dorast/, gynekológia a pôrodníctvo, všeobecné lekárstvo /praktický lekár pre dospelých/
   sekundárna zdravotná starostlivosť v odboroch: akupunktúra, anesteziológia a resuscitácia, dermatovenerológia, detská chirurgia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, gynekológia a pôrodníctvo, chirurgia, interné lekárstvo, kardiológia, klinická psychológia, nefrológia, neurológia, ortopédia, otorinolaryngológia, urológia
   spoločné liečebné a vyšetrovacie zložky v odbore: fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, lekárska imunológia, rádiodiagnostika
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   10.06.2001Zrušené obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   kozmetické služby
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   30.11.1998Nové predmety činnosti:
   lekárska imunológia
   kardiológia
   Noví spoločníci:
   Mgr. Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Mgr. Vlasta Provazníková Triblavinská 1034/35 Chorvátsky Grob 900 25
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   25.10.1996Nové obchodné meno:
   PRO BIOS Preventívno-liečebné a kozmetické centrum spol. s r.o.
   24.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   15.10.1996Nové obchodné meno:
   BIOS P & P spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   zdravotná starostlivosť v odbore: chirurgia, interné lekárstvo, ortopédia, gynekológia, akupunktúra, dermatovenerológia
   zdravotná starostlivosť v odbore: neurológia, detská chirurgia, praktický lekár pre deti a dorast, endokrinológia, anesteziológia a resuscitácia, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, urológia a klinická psychológia
   14.10.1996Zrušené obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   25.10.1995Nové sidlo:
   Smolenická 2 Bratislava 851 02
   Noví spoločníci:
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   24.10.1995Zrušené sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   18.04.1995Nové obchodné meno:
   BIOS P & P biostimulačné kozmetickoliečebné centrum Bratislava s.r.o.
   Nové sidlo:
   Rovniankova 22 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
   kozmetické služby
   Noví spoločníci:
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Dr. Alica Packová Rovniankova 22 Bratislava
   Vlasta Provazníková Smolenická 2 Bratislava