Vytvoriť faktúru

KONÍK - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KONÍK
IČO 31392954
DIČ 2020305353
IČ DPH SK2020305353
Dátum vzniku 10 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KONÍK
Mlynské Nivy 8
81109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 21 054 €
Zisk 1 550 €
Aktíva 58 621 €
Vlastný kapitál -134 159 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421252634528, +421252634527, +421220707063
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 50,766
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 47,045
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 47,045
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 4,948
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 33,387
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,710
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,175
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 17
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 17
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 3,158
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,837
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 321
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 546
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 546
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 50,766
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -131,243
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
2. Zmena základného imania +/- 419 -1
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -140,096
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 9,783
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -149,879
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,550
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 182,009
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 182,009
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 246
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 246
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 180,184
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,579
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 21,054
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 21,054
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,986
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,100
D. Služby (účtová skupina 51) 7,537
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 495
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,573
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,573
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 281
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 5,068
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 9,417
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,622
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,622
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,622
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,446
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,896
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,896
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,550
Dátum aktualizácie údajov: 11.08.2016