Vytvoriť faktúru

KOLOS - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOLOS
IČO 31393039
DIČ 2020305364
IČ DPH SK2020305364
Dátum vzniku 07 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOLOS
Lamačská cesta 45
84103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 5 634 375 €
Zisk -552 562 €
Aktíva 1 696 101 €
Vlastný kapitál 589 178 €
Kontaktné informácie
Email kolos@kolos.sk
Webová stránka http://www.kolos.sk
Phone(s) +421265316504
Fax(es) 0265411946
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,249,609
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 68,014
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 14,293
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 14,293
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 53,721
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 53,721
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,178,602
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,071,389
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 753,956
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 753,956
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 33,518
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 283,915
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 107,213
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 347
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 106,866
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,993
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,993
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,249,609
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -191,592
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 185,466
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 168,202
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 168,202
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -552,562
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,441,201
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,487
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,140
12. Odložený daňový záväzok (481A) 3,347
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 752,464
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 301,924
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 301,924
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 400,677
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 22,289
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 12,907
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,667
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 63,100
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 13,364
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 49,736
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 621,150
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 5,636,181
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 5,634,375
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 5,577,075
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 23,431
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 33,869
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,159,669
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 85,932
D. Služby (účtová skupina 51) 3,422,109
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,549,592
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,020,445
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 480,666
4. Sociálne náklady (527, 528) 48,481
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 10,875
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 63,557
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 63,557
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -1,967
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 29,571
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -525,294
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 2,069,034
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,807
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 23
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 23
XII. Kurzové zisky (663) 1,784
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 22,844
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 9,350
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 9,350
O. Kurzové straty (563) 3,589
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,905
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -21,037
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -546,331
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 6,231
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,884
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 3,347
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -552,562
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016
Dátum aktualizácie údajov: 08.07.2016