Vytvoriť faktúru

Indigo Park Slovakia - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno Indigo Park Slovakia
IČO 31393152
Dátum vzniku 13 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Indigo Park Slovakia
Pri trati 25
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 877 896 €
Zisk 95 159 €
Aktíva 948 521 €
Vlastný kapitál 121 958 €
Kontaktné informácie
Email vincipark@vincipark.sk
Phone(s) 0240203750, 0238104819
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 980,053
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 652,053
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 20,738
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 20,738
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 631,315
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 298,256
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 332,166
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 893
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 286,201
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 401
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 296
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 105
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 189,600
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 64,893
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 46,957
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 17,936
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 125,248
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -541
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 96,200
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,224
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 69,976
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 41,799
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 7,004
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 34,795
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 980,053
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 215,751
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 79,666
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 79,666
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 7,967
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 7,967
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 32,959
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 57,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -24,275
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 95,159
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 762,385
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 587,233
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 573,368
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,259
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 8,606
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 137,532
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 70,770
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70,770
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 17,067
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,988
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 35,506
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,201
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 35,241
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 35,241
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 2,379
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,917
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,917
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 15,823,926
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 877,896
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 33
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 255,498
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 622,365
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 745,077
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 375
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 23,586
D. Služby (účtová skupina 51) 143,622
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 411,990
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 291,814
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 94,443
4. Sociálne náklady (527, 528) 25,733
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,576
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 97,232
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 97,232
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,039
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 65,657
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 132,819
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 87,948
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 133
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 12
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 12
XII. Kurzové zisky (663) 121
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,757
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 6,016
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,088
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 928
O. Kurzové straty (563) 147
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,594
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,624
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 124,195
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 29,036
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 29,036
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 95,159
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016