Vytvoriť faktúru

LOG systems - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LOG systems
IČO 31393381
DIČ 2020347252
IČ DPH SK2020347252
Dátum vzniku 25 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LOG systems
Most pri Bratislave 810
90046
Most pri Bratislave
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 388 149 €
Zisk 354 909 €
Aktíva 10 177 320 €
Vlastný kapitál 1 545 413 €
Kontaktné informácie
Email info@yale.sk
Webová stránka http://www.yale.sk
Phone(s) +421245650424, +421245650425, +421245650426
Mobile phone(s) +421910652245, +421910692245, +421910783245, +421910698245, +421910832245, +421910782245, +421903653785, +421903906719
Fax(es) 0245650426
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 9,875,888
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 6,374,984
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,374,984
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 344,431
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 326,918
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 5,571,389
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 132,246
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,453,558
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,021,412
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 966,352
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 55,060
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,779,908
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,769,441
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,769,441
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,745
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,722
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 652,238
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 631,688
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,550
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 47,346
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 376
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 46,970
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,875,888
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,900,322
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,538,110
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,538,110
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 354,909
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,975,517
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,077,136
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 249
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,069,030
12. Odložený daňový záväzok (481A) 7,857
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,600,405
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,090,660
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,090,660
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 129,433
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 34,523
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 22,107
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 63,686
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,259,996
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 23,459
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 20,267
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,192
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 274,517
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 49
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 49
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 9,022,671
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,388,149
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,694,401
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,275,132
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 365,478
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 53,138
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,500,878
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 2,525,583
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,437,744
D. Služby (účtová skupina 51) 1,146,851
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 766,392
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 544,481
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 191,202
4. Sociálne náklady (527, 528) 30,709
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 15,516
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 2,365,729
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 2,365,729
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 64,908
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 16,068
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 162,087
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 887,271
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,859,355
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 5
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 425,604
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 420,514
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 420,514
O. Kurzové straty (563) 8
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,082
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -425,599
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 461,672
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 106,763
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 108,805
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -2,042
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 354,909
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 06.08.2015