Vytvoriť faktúru

Strojárne potravinárskeho priemyslu - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Strojárne potravinárskeho priemyslu
IČO 31393446
DIČ 2020334646
IČ DPH SK2020334646
Dátum vzniku 01 Mája 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo Strojárne potravinárskeho priemyslu
Stará Vajnorská 4
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 27 848 €
Zisk -217 171 €
Aktíva 5 314 168 €
Vlastný kapitál 4 326 512 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244252810, +421244253054, +421244257323, +421244257747, +421244259682, +421249102802, +421249102806, +421249102811, +421244253002, +421244257142, +421244253011
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 6,151,515
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 1,200,873
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,337
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 4,947,986
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 329,858
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 248,221
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 895
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 56,321
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 6,481,373
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 5,088,771
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 165,950
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 165,950
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,089,815
A.IV. Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416) 3,051,319
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 998,858
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -217,171
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 1,392,602
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 118,752
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 1,059,504
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 500,026
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 2,474
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 557,004
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 33,991
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 180,355
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 27,848
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 56,825
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -31,439
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 381
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,081
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 155,734
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 17,295
C. Služby (účtová skupina 51) 13,615
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 56,869
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 18,226
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 32,636
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 8,590
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,503
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -127,886
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -5,524
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 4
X. Výnosové úroky (662) 4
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 5,365
M. Nákladové úroky (562) 4,451
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 914
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -5,361
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) -133,247
P. Daň z príjmov (591, 595) 83,924
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -217,171
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015
Dátum aktualizácie údajov: 24.11.2015