Vytvoriť faktúru

ISAX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISAX
IČO 31393993
DIČ 2020347329
IČ DPH SK2020347329
Dátum vzniku 26 Apríla 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ISAX
Majerníkova 14
84105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 75 371 €
Zisk -2 784 €
Aktíva 116 532 €
Vlastný kapitál -5 657 €
Kontaktné informácie
Email balazi@aurex.sk
Phone(s) 0265311125, 0254789502
Mobile phone(s) +421904993483
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 128,565
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 41,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,000
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,000
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 40,000
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 40,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 87,408
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 72,156
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 54,961
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 54,961
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 17,195
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 1,500
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 1,500
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,752
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,243
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 11,509
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 157
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 157
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 128,565
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,440
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 7,767
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 7,767
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 617
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 617
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -14,040
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -14,040
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,784
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 139,399
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,392
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 4,392
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 133,255
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,259
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,259
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 119,013
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,246
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,681
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,056
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,752
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,752
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) -2,394
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 16,234
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) -18,628
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 73,871
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 75,371
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 16,838
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 57,033
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,500
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 77,069
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 16,117
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,819
D. Služby (účtová skupina 51) 20,560
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 37,087
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,111
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,076
4. Sociálne náklady (527, 528) 900
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 430
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,000
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,000
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 56
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,698
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,375
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,087
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 180
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 180
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 907
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,086
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -2,784
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,784
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015