Vytvoriť faktúru

J & P - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno J & P
IČO 31394094
DIČ 2020843660
IČ DPH SK2020843660
Dátum vzniku 12 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo J & P
Búdková 33
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 499 594 €
Zisk 87 385 €
Aktíva 595 068 €
Vlastný kapitál -338 452 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0254431406
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 368,511
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 121,375
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 121,375
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 121,375
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 243,741
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 46,250
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 46,250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 173,728
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 133,117
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 133,117
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 40,493
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 118
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 23,763
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,856
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 18,907
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 3,395
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 3,395
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 368,511
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -251,067
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -345,755
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 27,185
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -372,940
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 87,385
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 619,329
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 227,880
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 180,400
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 475A, 476A) 180,400
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 57
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 47,423
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 40,195
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 348,904
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 282,788
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 282,788
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 3,316
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,163
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,237
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 60,400
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 1,350
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,350
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 1,000
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 249
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 249
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 499,594
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 499,594
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 499,594
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 402,935
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 16,004
D. Služby (účtová skupina 51) 294,547
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,190
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,137
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,736
4. Sociálne náklady (527, 528) 317
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,290
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 54,044
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 54,044
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,830
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,030
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 96,659
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 189,043
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 8,317
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 7,844
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 7,844
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 473
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,313
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 88,346
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 87,385
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015