Vytvoriť faktúru

BELT & AT - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BELT & AT
IČO 31394205
DIČ 2020330433
IČ DPH SK2020330433
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BELT & AT
Devätinová 54
82106
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 753 910 €
Zisk 64 412 €
Aktíva 543 617 €
Vlastný kapitál 319 962 €
Kontaktné informácie
Email anabela.lamosova@beltat.com
Webová stránka http://www.beltat.com/2
Fax(es) 0245641173
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 810,783
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 442,648
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 7,940
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 7,940
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 434,708
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 183,353
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 169,289
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 82,066
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 366,636
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 89,645
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 89,645
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 200,638
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 128,839
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,839
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 105
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 71,694
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 76,353
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,126
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 74,227
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,499
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,499
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 810,783
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 431,759
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,640
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,948
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,948
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 358,759
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 358,759
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 64,412
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 378,995
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 50,349
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 50,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 349
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 256,146
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 86,677
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 86,677
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 153,484
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 885
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 605
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 14,495
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 72,500
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 29
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 29
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 753,910
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 579,902
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 168,805
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 1,375
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,828
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 666,689
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 292,447
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 32,570
D. Služby (účtová skupina 51) 284,829
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 23,177
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 16,563
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 5,180
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,434
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,127
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,176
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,176
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 1,363
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,840
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,160
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 87,221
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 138,861
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 79
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 7
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,938
O. Kurzové straty (563) 2,449
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 489
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,859
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 84,362
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 19,950
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 19,950
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 64,412
Dátum aktualizácie údajov: 28.04.2016