Vytvoriť faktúru

KOL - EKO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno KOL - EKO
IČO 31394388
DIČ 2020347362
IČ DPH SK2020347362
Dátum vzniku 05 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KOL - EKO
I. Bukovčana 8
84107
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 599 445 €
Zisk -577 €
Aktíva 508 896 €
Vlastný kapitál 178 644 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0264461445, 0264360257, 0264537141
Fax(es) 0264461445
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 467,296
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 277,480
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 277,480
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 114,398
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 24,475
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 120,535
5. Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - /086, 092A/ 952
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,120
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 16,000
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189,816
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 113,842
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 113,842
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 62,391
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 62,391
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 62,391
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 13,583
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 7,415
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 6,168
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 467,296
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 238,029
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 213,118
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 665
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 665
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 927
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) 927
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 17,257
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 17,257
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 229,267
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 226,571
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 109,578
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 109,578
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 109,416
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 269
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,728
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,580
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,696
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,696
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 598,989
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 599,445
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 301,088
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 261,600
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 32,978
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,779
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 589,182
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 342,612
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 35,008
D. Služby (účtová skupina 51) 104,252
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 59,688
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,679
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,342
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,667
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 5,142
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 15,502
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 15,502
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 26,978
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,263
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 80,816
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,960
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 909
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 909
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 7,051
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,303
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -577
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 22.08.2016