Vytvoriť faktúru

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
IČO 31394515
DIČ 2020305551
IČ DPH SK2020305551
Dátum vzniku 05 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 519 939 €
Zisk 19 661 €
Aktíva 112 875 €
Vlastný kapitál -1 617 €
Kontaktné informácie
Email eurostav@eurostav.sk
Phone(s) 0232662812, 0232662829
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,352
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,352
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,352
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 113,466
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 31,738
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 962
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 57,059
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 116,818
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 19,781
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -7,184
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 19,661
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 97,037
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 87,192
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 9,624
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,846
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 10,485
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 55,237
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 9,845
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 519,939
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 42,749
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 447,697
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -1,627
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 31,120
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 478,617
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 29,257
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 5,591
C. Služby (účtová skupina 51) 228,472
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 209,041
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,012
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 96
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 2,533
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,615
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 41,322
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 225,499
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 137
X. Výnosové úroky (662) 84
XI. Kurzové zisky (663) 19
XII. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 34
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 14,169
M. Nákladové úroky (562) 12,367
N. Kurzové straty (563) 208
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,594
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -14,032
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 27,290
P. Daň z príjmov (591, 595) 7,629
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 19,661
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.12.2016