Vytvoriť faktúru

VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
IČO 31394515
DIČ 2020305551
IČ DPH SK2020305551
Dátum vzniku 05 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 473 435 €
Zisk 3 736 €
Aktíva 112 875 €
Vlastný kapitál -1 617 €
Kontaktné informácie
Email eurostav@eurostav.sk
Phone(s) 0232662812, 0232662829
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 119,329
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 47,512
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -11,529
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 60,907
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 119,329
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 2,119
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,640
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) -8,921
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,736
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 117,210
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 109,864
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 16,267
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 13,465
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 13,048
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 67,084
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 7,346
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 473,435
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 30,308
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 416,793
III. Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -2,372
V. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 100
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28,606
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 465,721
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, (+/- ) 505A, 507) 21,535
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,528
C. Služby (účtová skupina 51) 231,751
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 195,436
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 939
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 195
G. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 4,355
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 1,544
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,438
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 7,714
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 184,915
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 631
X. Výnosové úroky (662) 488
XI. Kurzové zisky (663) 143
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 1,309
M. Nákladové úroky (562) 56
N. Kurzové straty (563) 61
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,192
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -678
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 7,036
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,300
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,736
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015