Vytvoriť faktúru

MERCURI INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno MERCURI INTERNATIONAL
IČO 31394744
DIČ 2020321754
IČ DPH SK2020321754
Dátum vzniku 18 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MERCURI INTERNATIONAL
Dúbravská cesta 2
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 470 831 €
Zisk 27 212 €
Aktíva 348 712 €
Vlastný kapitál 151 415 €
Kontaktné informácie
Email mercuri@mercuri.sk
Webová stránka http://www.mercuri.sk
Phone(s) +421244462674, +421244462677, +421244462675, +421244644051
Fax(es) 0244462677
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14 3,265
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09 3,265
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 3,265
3. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 178,201
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13) 44,499
A.III.1. Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,340
2. Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 132,362
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34 181,466
A. Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 35,088
A.I. Základné imanie r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 609
A.V. Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, /-/429) 296
A.VI. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 27,212
B. Záväzky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 146,378
B.I. Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 67,605
B.II. Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 0
B.IV. Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet (r. 39 až r. 42) 49,559
B.IV.1. Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 31,235
2. Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A) 11,175
3. Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 7,149
4. Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 29,214
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Income and expenses 2014
* Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 02 až r. 07) 470,831
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb (601, 602, 606) 452,094
VI. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 18,737
* Náklady na hospodársku činnosť spolu súčet (r. 09 až r. 17) 439,268
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503, (+/-) 505A) 25,427
C. Služby (účtová skupina 51) 181,898
D. Osobné náklady (účtová skupina 52) 207,069
E. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,186
F. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (551, (+/-) 553) 2,196
H. Opravné položky k pohľadávkam (+/- 547) 714
I. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,778
** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 31,563
* Pridaná hodnota (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 244,769
* Výnosy z finančnej činnosti spolu súčet (r. 21 až r. 26) 1,145
X. Výnosové úroky (662) 1,102
XI. Kurzové zisky (663) 43
* Náklady na finančnú činnosť spolu súčet (r. 28 až r. 33) 2,132
M. Nákladové úroky (562) 1,783
N. Kurzové straty (563) 18
O. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 331
** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -987
** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 18 + r. 34) 30,576
P. Daň z príjmov (591, 595) 3,364
*** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 27,212
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015
Dátum aktualizácie údajov: 18.12.2015