Vytvoriť faktúru

ELET - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ELET
IČO 31394981
DIČ 2020305562
IČ DPH SK2020305562
Dátum vzniku 08 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ELET
Gorazdova 24
81104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 831 403 €
Zisk 230 716 €
Aktíva 2 418 213 €
Vlastný kapitál 271 546 €
Kontaktné informácie
Email elet@elet.sk
Webová stránka http://www.elet.sk
Phone(s) +421254773612, +421254792179, +421254792279, +421254793693
Mobile phone(s) +421905431905, +421948131332
Fax(es) 0254773612
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,480,764
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 59,780
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 59,780
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 59,780
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,419,219
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,761,156
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,740,659
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,740,659
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,487
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 10,010
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 658,063
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 9,267
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 648,796
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,765
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,765
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,480,764
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 238,020
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,972
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,972
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 332
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 230,716
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,242,744
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 5,480
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,480
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 9,319
B.II.1. Zákonné rezervy (451A) 9,319
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,227,945
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 2,100,651
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,100,651
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 8,206
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 6,352
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,162
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 103,574
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,826,981
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,831,403
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,826,981
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,422
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,533,508
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 31,558
D. Služby (účtová skupina 51) 2,319,698
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 160,275
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 113,597
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 40,497
4. Sociálne náklady (527, 528) 6,181
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 739
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 20,851
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 20,851
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 387
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 297,895
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 475,725
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 30
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 30
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 30
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,705
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,705
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,675
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 296,220
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 65,504
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 65,504
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 230,716
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015