Vytvoriť faktúru

Sylex - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno Sylex
IČO 31395091
DIČ 2020330477
IČ DPH SK2020330477
Dátum vzniku 29 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Sylex
Mlynské Luhy 31
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 9 185 552 €
Zisk 589 542 €
Aktíva 6 284 883 €
Vlastný kapitál 3 972 864 €
Kontaktné informácie
Email sales@sylex.sk
Webová stránka http://www.sylex.sk
Phone(s) +421248201811, +421248201819
Mobile phone(s) +421911264442
Fax(es) 0248201819, 0248201862
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,170,844
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 4,137,991
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 44,370
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 37,370
6. Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok (041) - /093/ 7,000
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,893,621
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 836,228
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,107,668
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 288,299
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 1,661,426
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 200,000
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 4,701
7. Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,06XA) - /096A/ 195,299
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,726,235
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,096,858
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 1,030,531
3. Výrobky (123) - /194/ 66,327
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,860,803
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,508,366
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,508,366
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 352,437
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 768,574
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 16,695
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 751,879
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 306,618
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 14,070
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 292,548
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,170,844
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,162,404
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 3,565,559
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 3,565,559
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 589,542
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,992,159
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 13,213
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 13,213
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 825,159
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,095,240
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,774,509
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,774,509
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 993,150
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 124,653
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 134,912
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 68,016
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 58,547
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 58,547
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 16,281
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 16,281
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,775,945
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 9,185,552
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 8,567,784
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 177,670
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 40,483
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 285,991
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 113,624
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,376,862
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 4,222,358
D. Služby (účtová skupina 51) 658,081
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,966,064
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 2,105,971
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 727,767
4. Sociálne náklady (527, 528) 132,326
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 24,601
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 291,309
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 291,309
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 183,019
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 31,430
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 808,690
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,905,498
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 19,128
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 93
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 93
XII. Kurzové zisky (663) 18,199
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 836
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 57,657
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,303
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 5,303
O. Kurzové straty (563) 34,659
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 17,695
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -38,529
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 770,161
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 180,619
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 180,619
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 589,542
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015