Vytvoriť faktúru

AGROCONS IPOS - Z - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno AGROCONS IPOS - Z
IČO 31395104
DIČ 2020330488
IČ DPH SK2020330488
Dátum vzniku 29 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AGROCONS IPOS - Z
Beckovská 42
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 410 356 €
Zisk 3 027 318 €
Aktíva 590 049 €
Vlastný kapitál -266 225 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421243635985, +421243635984
Fax(es) 0243635986
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,437,813
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 3,374,415
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 3,875
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 3,875
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,370,540
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
10. Obstarávaný dlhodobý finančný majetok (043) - /096A/ 3,365,540
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 61,625
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 31,605
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 31,605
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,008
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 22,597
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 30,020
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 1,500
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 28,520
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,773
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,773
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,437,813
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,804,162
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 361,848
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 361,848
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,153
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,153
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -587,157
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 40,915
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -628,072
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,027,318
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 633,651
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,447
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,447
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 631,200
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 29,065
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 7,100
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 21,965
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 580,193
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 5,542
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,395
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 4
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 400,966
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 410,356
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 52,690
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 348,277
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 9,389
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 374,566
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 43,720
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 69,366
D. Služby (účtová skupina 51) 110,577
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 120,130
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 87,397
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 29,875
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,858
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 12,525
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 16,590
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 16,590
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 295
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,363
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 35,790
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 177,304
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,004,690
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XIV. Ostatné výnosy z finančnej činnosti (668) 3,004,686
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,190
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 5,517
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 5,517
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,673
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 2,997,500
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,033,290
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,972
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,972
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 3,027,318
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 16.01.2017