Vytvoriť faktúru

SYRMEX INTERNATIONAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno SYRMEX INTERNATIONAL
IČO 31395538
DIČ 2020305749
IČ DPH SK2020305749
Dátum vzniku 05 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo SYRMEX INTERNATIONAL
Slnečné jazerá 2572
90301
Senec
Finančné informácie
Tržby a výnosy 605 845 €
Zisk 11 306 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0904286572, 0904286572, 0245925897, 0220201020, 0262250178, 0903787000, 0905787000, 0905787000, 0917
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,109,317
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,902,157
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,902,157
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 231,183
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 832,039
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 90,694
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 748,241
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 201,143
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 38,142
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 10,152
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 27,990
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 140,108
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 128,456
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 128,456
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,517
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 3,135
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 22,893
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,371
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,522
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 6,017
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 6,017
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,109,317
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,483,056
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 1,701,778
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 934
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 934
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -237,601
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 32,234
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -269,835
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 11,306
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 626,261
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,589
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,589
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 338,000
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 274,672
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,034
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,034
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 224,653
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 5,077
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 3,145
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,644
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 4,119
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 12,000
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 582,411
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 605,845
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 136,293
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 446,118
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 23,434
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 571,508
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 96,517
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 203,691
D. Služby (účtová skupina 51) 116,224
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 87,731
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 64,386
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 20,528
4. Sociálne náklady (527, 528) 2,817
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 8,612
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 45,582
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 45,582
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 13,151
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 34,337
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 165,979
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,004
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 579
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 579
XII. Kurzové zisky (663) 425
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 18,167
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,394
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 11,394
O. Kurzové straty (563) 1,372
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 5,401
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17,163
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 17,174
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 5,868
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 5,868
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 11,306
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016
Dátum aktualizácie údajov: 05.09.2016