Vytvoriť faktúru

HOTEL DEVÍN - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno HOTEL DEVÍN
IČO 31395741
DIČ 2020326473
IČ DPH SK2020326473
Dátum vzniku 01 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo HOTEL DEVÍN
Riečna 4
81102
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 598 449 €
Zisk 77 721 €
Aktíva 4 824 764 €
Vlastný kapitál -1 124 339 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421254418185
Fax(es) 0259985857
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,959,821
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 2,596,299
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 6,754
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 6,498
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 256
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 2,589,545
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 483,152
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,801,080
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 169,605
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 135,708
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 331,440
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 49,132
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 48,865
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 267
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 87,925
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 82,163
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 82,163
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,762
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 194,383
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,395
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 188,988
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 32,082
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 23,956
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 8,126
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,959,821
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,046,618
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 3,319,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 3,319,400
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 41,881
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 199,164
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 199,164
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -4,684,784
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -4,684,784
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 77,721
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,995,426
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,337,724
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,000,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,688
12. Odložený daňový záväzok (481A) 335,036
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,566,935
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 93,626
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 93,626
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,224,308
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 54,561
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 34,477
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 39,227
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 120,736
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 90,767
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 38,093
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 52,674
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 11,013
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 11,013
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,544,818
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,598,449
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 1,969
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,542,849
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 19,061
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 34,570
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,466,791
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,633
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 517,586
D. Služby (účtová skupina 51) 615,223
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,078,947
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 801,353
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 255,568
4. Sociálne náklady (527, 528) 22,026
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 22,842
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 199,668
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 199,668
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30,892
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 131,658
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,429,437
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 215,277
VIII. Tržby z predaja cenných papierov a podielov (661) 150,000
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 63,917
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 63,917
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 24
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 24
XII. Kurzové zisky (663) 1,336
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 250,709
K. Predané cenné papiere a podiely (561) 66,388
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 182,075
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 182,075
O. Kurzové straty (563) 676
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,570
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -35,432
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 96,226
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 18,505
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,885
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 15,620
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 77,721
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 02.02.2016