Vytvoriť faktúru

1. Tatranská, akciová - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno 1. Tatranská, akciová
IČO 31395783
DIČ 2020326264
IČ DPH SK2020326264
Dátum vzniku 08 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo 1. Tatranská, akciová
K vodopádom 4051
05985
Štrbské Pleso
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 102 760 €
Zisk -1 071 979 €
Aktíva 12 911 386 €
Vlastný kapitál -2 912 863 €
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,572,463
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 7,374,479
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 6,222,587
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 4,617,178
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 1,333,407
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 246,977
8. Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - /095A/ 25,025
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 1,151,892
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,129,115
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 22,777
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,148,254
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 28,610
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 24,220
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 4,390
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 3,946,100
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 3,300,000
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,300,000
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 385,850
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 260,250
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,134,032
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,067,047
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,067,047
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66,966
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 19
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 39,512
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,179
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 20,333
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 49,730
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 49,730
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,572,463
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -3,984,841
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 5,341,400
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 5,341,400
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -8,254,262
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -8,254,262
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,071,979
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 15,187,305
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 14,377,275
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 14,375,206
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,069
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 723,938
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 514,426
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 514,426
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,771
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 13,212
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 146,372
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 26,157
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 45,123
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 45,123
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 40,969
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 1,369,999
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 1,369,999
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,508,162
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,102,760
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,451
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 2,499,712
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 3,048
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 591,549
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,309,526
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 55,280
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 555,181
D. Služby (účtová skupina 51) 797,682
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 510,102
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 358,540
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 127,700
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,862
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 11,520
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,315,385
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,315,385
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 133
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 5,388
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 58,855
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -206,766
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,103,068
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 13
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 13
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 13
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 677,179
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 674,913
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 674,913
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,266
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -677,166
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -883,932
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 188,047
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 188,045
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -1,071,979
Dátum aktualizácie údajov: 12.01.2017