Vytvoriť faktúru

LK Pumpservice Bratislava - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno LK Pumpservice Bratislava
IČO 31395830
DIČ 2020324515
IČ DPH SK2020324515
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LK Pumpservice Bratislava
Kalinčiakova 27
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 3 261 379 €
Zisk 250 008 €
Aktíva 1 501 825 €
Vlastný kapitál 1 065 955 €
Kontaktné informácie
Phone(s) +421244631012, +421244631013, +421244631014, +421244645077, +421244645078, +421244645079
Fax(es) 0244631013
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 2,990,481
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 76,892
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 76,892
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 30,973
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 45,919
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,900,024
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 658,611
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 658,611
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,351
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 1,351
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,894,445
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 1,885,088
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,885,088
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 310
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 9,047
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 345,617
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 26,687
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 318,930
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 13,565
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 13,565
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,990,481
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,185,962
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 9,959
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 9,959
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 1,114
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,114
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 924,881
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 924,881
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 250,008
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,804,519
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 26,625
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 5,420
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 21,205
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,760,496
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,422,825
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,422,825
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 130,626
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 14,097
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 15,031
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 167,949
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 9,968
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 17,398
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,245
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 9,153
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 3,204,886
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 3,261,379
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,727,339
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 477,547
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 41,088
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 6,743
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,662
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,970,754
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,871,144
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 276,881
D. Služby (účtová skupina 51) 421,942
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 314,454
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 223,147
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 80,286
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,021
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 2,547
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 21,031
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 21,031
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 90
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 21,176
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 41,489
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 290,625
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 676,007
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 32,035
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 26
XII. Kurzové zisky (663) 32,009
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,096
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,729
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,729
O. Kurzové straty (563) 2,445
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 922
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 26,939
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 317,564
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 67,556
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 73,121
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -5,565
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 250,008
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31395830 DIČ: 2020324515 IČ DPH: SK2020324515
 • Sídlo: LK Pumpservice Bratislava, Kalinčiakova 27, 83104, Bratislava
 • Dátum vzniku: 15 Mája 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08 07.04.2000
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Ing. Marek Skalský 996 € (10%) Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08
  JUDr. Ladislav Kincl 8 963 € (90%) Praha 2 120 00 Česká republika
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   07.04.2011Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 07.04.2000
   06.04.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Skalský Ovrucká 3 Bratislava
   13.05.2010Noví spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 120 00 Česká republika
   12.05.2010Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   18.10.2007Noví spoločníci:
   Ing. Marek Skalský Trnavská cesta 5718/32A Bratislava 821 08
   17.10.2007Zrušeny spoločníci:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   20.09.2006Nové sidlo:
   Kalinčiakova 27 Bratislava 831 04
   19.09.2006Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   27.11.2001Nové predmety činnosti:
   uskutočňovanie stavieb a ich zmien
   07.04.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marek Skalský Ovrucká 3 Bratislava
   06.04.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.09.1998Noví spoločníci:
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   17.09.1998Zrušeny spoločníci:
   SB Hydroteam, s.r.o. Kalinčiakova 31 Bratislava
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   07.10.1996Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 63 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alena Bystrická Vodárenská 2 Šamorín
   06.10.1996Zrušené sidlo:
   Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   Ing. Jozef Stanovský Kalinčiakova 31 Bratislava
   15.05.1995Nové obchodné meno:
   LK Pumpservice Bratislava, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Kalinčiakova 31 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti najmä v oblasti vodohospodárských zariadení, elektrotechniky, priemyselného tovaru, energetiky, stavebníctva, chemického priemyslu
   marketing - prieskum trhu
   reklamná činnosť
   zapožičiavanie zariadení
   servisná činnosť, vrátane montáži elektr.vodohospodárských zariadení, elektorniky a priemyselného tovaru
   poradenská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   SB Hydroteam, s.r.o. Kalinčiakova 31 Bratislava
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   JUDr. Ladislav Kincl Varšavská 19 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Valter Bystrický Vodárenská 2 Šamorín
   Ing. Jozef Stanovský Kalinčiakova 31 Bratislava