Vytvoriť faktúru

amper PEHA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno amper PEHA
IČO 31395872
DIČ 2020347373
IČ DPH SK2020347373
Dátum vzniku 15 Mája 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo amper PEHA
Donnerova 9
84104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 958 124 €
Zisk 579 €
Aktíva 345 921 €
Vlastný kapitál 79 237 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://amperpeha.sk
Mobile phone(s) +421905895245
Fax(es) 0327762741
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 225,108
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 27,805
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 27,805
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 27,805
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 0
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 195,257
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 47,059
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 47,059
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 0
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 0
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 115,364
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 115,205
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 115,205
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 159
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 0
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 32,834
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 19,340
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 13,494
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 2,046
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,046
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 225,108
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 69,190
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,639
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 61,308
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 140,224
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -78,916
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 579
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 155,918
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 1,105
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,105
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 153,870
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 102,108
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 102,108
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 39,500
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,697
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,045
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,520
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 943
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 943
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 958,132
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 958,124
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 908,555
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 34,666
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 14,903
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 953,166
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 793,696
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 18,565
D. Služby (účtová skupina 51) 73,249
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 36,682
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 27,354
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 9,184
4. Sociálne náklady (527, 528) 144
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,117
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 18,942
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 18,942
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 8,464
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,451
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,958
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 57,711
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 7
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,507
O. Kurzové straty (563) 365
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,142
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,499
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,459
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 579
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015