Vytvoriť faktúru

CEWE - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno CEWE
IČO 31395937
DIČ 2020349034
IČ DPH SK2020349034
Dátum vzniku 31 Mája 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo CEWE
Galvaniho 7/B
82104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 8 856 660 €
Zisk 667 995 €
Aktíva 4 141 454 €
Vlastný kapitál 1 181 869 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0268204415, 0268204410, 0268204433
Fax(es) 0268204423
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 4,261,867
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,217,934
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 772,454
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 23,434
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 749,020
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 445,480
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 92,348
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 353,132
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,990,401
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,258,776
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,341
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,227,435
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 418,072
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 101,679
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 101,679
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 316,393
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,008,038
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 988,397
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 319,008
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 669,389
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,880
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 16,761
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 305,515
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 3,287
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 302,228
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 53,532
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 35,042
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 18,490
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,261,867
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,738,346
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 996,000
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 996,000
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 3,506,725
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -3,432,374
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -3,432,374
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 667,995
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,504,740
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 119
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 119
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,389,718
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 1,131,409
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 662,407
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 469,002
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 773,139
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 77,066
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 53,304
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 152,065
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 202,735
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 114,903
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 5,310
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 109,593
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 18,781
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 18,781
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 8,526,246
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 8,856,660
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,518,075
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 6,008,171
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 23
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 3,553
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 326,838
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,067,018
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,994,184
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 249,350
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 10,221
D. Služby (účtová skupina 51) 4,303,143
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,577,678
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,159,898
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 384,083
4. Sociálne náklady (527, 528) 33,697
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 6,166
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 229,968
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 229,968
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 115
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -2,260
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) -301,547
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 789,642
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,969,371
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 408
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 3
XII. Kurzové zisky (663) 405
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 87,169
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 22,015
N.1. Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky (562A) 22,015
O. Kurzové straty (563) 907
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 64,247
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -86,761
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 702,881
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 34,886
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 34,886
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 667,995
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016
Dátum aktualizácie údajov: 03.08.2016