Vytvoriť faktúru

STZ Marketing - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno STZ Marketing
IČO 31395945
DIČ 2020342632
IČ DPH SK2020342632
Dátum vzniku 06 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STZ Marketing
Príkopova 6
83103
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 785 711 €
Zisk -29 387 €
Aktíva 240 302 €
Vlastný kapitál 3 992 €
Kontaktné informácie
Mobile phone(s) +421903407879, +421903780538
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 124,048
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 539
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 539
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 539
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 118,169
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 31,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 31,489
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 85,124
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 49,124
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 49,124
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 36,000
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,556
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 890
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 666
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 5,340
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 2,918
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 2,422
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 124,048
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -25,394
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 26,556
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 26,556
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 995
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 995
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -23,558
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 26,054
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -49,612
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,387
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 109,018
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 452
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 334
12. Odložený daňový záväzok (481A) 118
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 104,710
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,541
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,541
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,654
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,440
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 37,055
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 20
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,856
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 3,856
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 40,424
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 40,424
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 781,106
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 785,711
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 8,048
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 773,058
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 4,488
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 117
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 811,688
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 7,591
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 70,277
D. Služby (účtová skupina 51) 671,711
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 58,385
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 44,446
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 12,684
4. Sociálne náklady (527, 528) 1,255
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 198
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,380
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,380
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 656
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,490
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -25,977
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 31,527
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 2
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 2
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 539
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 3
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 3
O. Kurzové straty (563) 314
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 222
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -537
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -26,514
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,873
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,880
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -7
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,387
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015