Vytvoriť faktúru

BMC international - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno BMC international
IČO 31396119
DIČ 2020306277
IČ DPH SK2020306277
Dátum vzniku 09 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo BMC international
Moskovská 4
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 149 238 €
Zisk 13 596 €
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 27,955,832
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,700,111
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,604,841
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,327,757
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 277,084
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 24,095,270
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,320
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 24,091,950
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 2,221,851
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,215,932
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 66,808
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 66,808
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 650
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,148,474
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 367
4. Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A) - /291A/ 367
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 5,552
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 288
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 5,264
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 33,870
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 616
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 33,254
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 27,955,832
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,777,271
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 12,420,950
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 12,420,950
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 21,647
2. Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely (417A, 421A) 21,647
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 3,294,097
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) 3,294,097
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,973,019
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -1,973,019
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,596
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 14,178,561
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 11,766,298
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 6,251,237
4. Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám (471A, 47XA) 5,515,000
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 61
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 2,409,118
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 64,595
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 64,595
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 750
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,449
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 927
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,397
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,340,000
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,145
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 3,145
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 149,238
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 149,238
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 149,238
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 141,541
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 2,611
D. Služby (účtová skupina 51) 96,530
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 31,043
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 22,493
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 7,917
4. Sociálne náklady (527, 528) 633
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,084
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 7,200
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 7,200
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 73
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 7,697
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 50,097
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 8,139
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 8,139
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 8,139
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,279
M. Opravné položky k finančnému majetku (+/-) (565) -3,320
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 4,599
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 6,860
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 14,557
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 961
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 13,596
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 21.12.2016