Vytvoriť faktúru

ISTROCENTRUM - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ISTROCENTRUM
IČO 31396224
DIČ 2020305903
IČ DPH SK2020305903
Dátum vzniku 13 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo ISTROCENTRUM
Karadžičova 12
82108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 13 064 818 €
Zisk -403 641 €
Aktíva 9 940 094 €
Vlastný kapitál 5 978 659 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0258303030
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 8,798,100
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 1,158
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 0
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 0
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 1,158
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 0
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 1,158
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,561,093
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,688,066
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 11,136
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,136
3. Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 611,467
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,065,463
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 5,009,939
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 4,695,710
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,695,710
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 0
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 314,059
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 170
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 1,863,088
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,896
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 1,857,192
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 235,849
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 106,484
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 129,365
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,798,100
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,575,018
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 66,388
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 66,388
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 13,277
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 13,277
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 0
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) 0
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 5,898,994
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 5,898,994
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -403,641
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,176,231
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,857
B.I.1. Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet (r. 104 až r. 106) 0
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 2,857
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 0
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 3,117,070
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 888,267
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 888,267
3. Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám (361A, 36XA, 471A, 47XA) 2,026,003
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 59,845
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 39,158
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 103,797
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 55,663
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 55,663
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 641
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 46,851
2. Výdavky budúcich období kratkodobé (383A) 20,149
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 26,702
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 13,064,818
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 13,064,772
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 46
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 13,533,219
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 7,457,112
D. Služby (účtová skupina 51) 4,305,251
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 1,761,548
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,331,980
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 385,225
4. Sociálne náklady (527, 528) 44,343
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 3,026
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 1,069
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 1,069
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 1,830
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,383
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -468,401
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 1,302,409
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 84,265
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 0
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 0
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 84,264
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 84,264
XII. Kurzové zisky (663) 1
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,599
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 15,081
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 15,081
O. Kurzové straty (563) 29
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,489
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 67,666
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -400,735
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,906
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,906
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -403,641
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.09.2015