Vytvoriť faktúru

I. TRAN. - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Všeobecné informácie
Obchodné meno I. TRAN.
IČO 31396402
DIČ 2020322139
IČ DPH SK2020322139
Dátum vzniku 15 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. TRAN.
Predmierska 229
02354
Turzovka
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 514 299 €
Zisk -131 663 €
Aktíva 1 756 076 €
Vlastný kapitál 1 391 561 €
Kontaktné informácie
Phone(s) 0414352559, 0414352314
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,733,945
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 918,608
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 915,058
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 26,094
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 109,653
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 779,311
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 3,550
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 3,550
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 803,798
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 656,797
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 248,108
2. Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121, 122, 12X) - /192, 193, 19X/ 95,944
3. Výrobky (123) - /194/ 312,745
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 1,328
7. Iné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,328
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 102,190
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 95,952
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 95,952
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,594
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,644
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 43,483
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 2,760
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 40,723
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 11,539
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 6,856
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 4,683
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,733,945
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,267,119
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 19,916
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 19,916
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,142
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,142
A.V Ostatné fondy zo zisku r. 91 + r. 92 1,170,000
2. Ostatné fondy (427, 42X) 1,170,000
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 199,724
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 199,724
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -131,663
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 466,826
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 18,503
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 10,197
12. Odložený daňový záväzok (481A) 8,306
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 181,703
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 107,771
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 107,771
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 40,710
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 24,235
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,892
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 95
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 22,681
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 22,681
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 243,939
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Income and expenses 2014
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,514,299
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 732
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,540,854
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) -55,062
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 27,775
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,612,217
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 610
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 553,812
D. Služby (účtová skupina 51) 109,885
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 810,149
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 610,521
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 187,874
4. Sociálne náklady (527, 528) 11,754
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,071
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 106,517
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 106,517
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,173
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -97,918
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 822,217
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 76
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 4
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 4
XII. Kurzové zisky (663) 72
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 21,021
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 11,692
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 11,692
O. Kurzové straty (563) 61
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 9,268
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -20,945
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -118,863
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 12,800
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,881
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 9,919
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -131,663
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
Dátum aktualizácie údajov: 25.01.2017
 • IČO:31396402 DIČ: 2020322139 IČ DPH: SK2020322139
 • Sídlo: I. TRAN., Predmierska 229, 02354, Turzovka
 • Dátum vzniku: 15 Júna 1995
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   02.12.1996Nové sidlo:
   Predmierska 229 Turzovka 023 54
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Klučka Janka Kráľa 2593 Čadca
   06.06.1996Noví spoločníci:
   SMREK s.r.o. IČO: 31 630 383 Rázusova 766 Čadca
   Ladislav Benedek Kalinčiakova 12 Senec
   JUDr. Anton Blaha Nad Lomom 5 Bratislava
   Ing. Ján Kľučka Janka Kráľa 2593 Čadca
   Ing. Ján Práznovský Hurbanova 2291 Čadca u Hluška
   Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6/a Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Trančík Tupolevova 6/a Bratislava
   25.10.1995Nové predmety činnosti:
   majetkovo sa podieľať na obchodných spoločnostiach v rámci privatizácie
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľska činnosť
   15.06.1995Nové obchodné meno:
   I. TRAN., s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným