Vytvoriť faktúru

TATRA REAL - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno TATRA REAL
IČO 31396437
DIČ 2020305892
IČ DPH SK2020305892
Dátum vzniku 16 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo TATRA REAL
Dunajská 25
81108
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 975 701 €
Zisk 589 012 €
Aktíva 13 413 241 €
Vlastný kapitál 6 083 761 €
Kontaktné informácie
Email tatrareal@tatrareal.sk
Webová stránka http://www.tatrareal.sk
Phone(s) +421252963141, +421257267211, +421257267212, +421257267213, +421257267216, +421257267229, +421257267230, +421257267233, +421257267234, +421257267235
Fax(es) 0257267212
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 12,216,894
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,197,624
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 1,641
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 1,641
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 4,556,649
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 2,819,755
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 1,604,592
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 8,604
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 312
7. Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok (042) - /094/ 123,386
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 4,639,334
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 327,887
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 1,786,363
3. Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A) - /096A/ 490
5. Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 57,072
6. Ostatné pôžičky (067A) - /096A/ 2,467,522
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,008,354
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 160,975
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 160,975
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 2,738,503
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 219,716
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 219,716
2. Čistá hodnota zákazky (316A) 35,248
4. Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (351A) - /391A/ 263,625
5. Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 80,000
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 66
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,139,848
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 108,876
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 5,256
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 103,620
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 10,916
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,916
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 12,216,894
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,628,405
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 331,930
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 331,930
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 66,397
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 66,397
A.VI. Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet (r. 94 až r. 96) -468,025
A.VI.1. Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414) -439,251
2. Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/- 415) -28,774
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 6,109,091
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 6,355,117
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -246,026
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 589,012
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,505,562
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 2,580,401
5. Ostatné dlhodobé záväzky (479A, 47XA) 2,578,812
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,589
B.III Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA) 1,530,997
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 301,894
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 127,273
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 127,273
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 5,869
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 15,935
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 10,117
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,252
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 127,448
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,516
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,516
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,075,754
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 142 až r. 145) 82,927
4. Výnosy budúcich období krátkodobé (384A) 82,927
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,884,759
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,975,701
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 1,319,741
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 600,266
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 55,694
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,191,270
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 95,087
D. Služby (účtová skupina 51) 330,074
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 391,465
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 290,700
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 93,125
4. Sociálne náklady (527, 528) 7,640
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 35,240
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 147,668
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 147,668
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 274,785
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -104,667
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 21,618
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 784,431
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 894,580
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 59,965
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 59,965
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 59,965
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 84,697
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 81,268
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 81,268
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 3,429
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -24,732
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 759,699
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 170,687
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,883
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) 167,804
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 589,012
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016
Dátum aktualizácie údajov: 24.06.2016