Vytvoriť faktúru

PYRA - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno PYRA
IČO 31396623
DIČ 2020330510
IČ DPH SK2020330510
Dátum vzniku 19 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PYRA
Vajnorská 103
83104
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 2 672 387 €
Zisk -514 627 €
Aktíva 3 384 610 €
Vlastný kapitál 2 413 219 €
Kontaktné informácie
Email pyra@pyra.eu
Webová stránka http://www.pyra.eu
Mobile phone(s) +421903710301
Fax(es) 0249101301
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 3,237,748
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 25,888
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 25,888
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 25,888
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 3,210,822
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 1,915,788
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 11
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,915,777
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 1,012,071
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 572,176
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 572,176
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 65
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 439,830
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 282,963
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 124,370
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 158,593
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,038
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 1,038
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 3,237,748
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,889,963
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 165,970
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 165,970
A.III. Ostatné kapitálové fondy (413) 2,173,365
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 2,152
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,152
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 63,103
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 63,103
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -514,627
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,347,785
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 947
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 947
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 1,292,691
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 653,066
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 653,066
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 631,705
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 1,418
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 785
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,479
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 238
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 3,397
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 997
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,400
B.VII. Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 50,750
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 2,669,539
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 2,672,387
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 2,217,623
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 446,853
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 5,063
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,848
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,182,833
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 1,145,878
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 154,110
D. Služby (účtová skupina 51) 1,709,260
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 26,512
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 19,208
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,620
4. Sociálne náklady (527, 528) 684
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,510
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 3,951
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 3,951
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 3,064
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -3,427
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 141,975
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -510,446
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -344,772
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,687
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 9
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 9
XII. Kurzové zisky (663) 2,678
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,986
O. Kurzové straty (563) 1,071
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 2,915
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,299
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -511,745
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,882
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,882
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -514,627
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016
Dátum aktualizácie údajov: 30.12.2016