Vytvoriť faktúru

COOPEX - RADIO - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno COOPEX - RADIO
IČO 31396640
DIČ 2020330521
IČ DPH SK2020330521
Dátum vzniku 01 Júna 1995
Právna forma Akciová spoločnosť
Sídlo COOPEX - RADIO
Stachanovská 9
82105
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 109 760 €
Zisk 2 804 €
Aktíva 127 276 €
Vlastný kapitál 40 427 €
Kontaktné informácie
Email coopex-radio@radiostanice.sk
Phone(s) 0243424847, 0903708761, 02
Mobile phone(s) +421903708761
Fax(es) 0243424847
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 99,575
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 9,853
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 7,795
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 59
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 7,736
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 2,058
2. Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách (062A) - /096A/ 2,058
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 88,963
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 60,930
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 60,930
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 6,581
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 6,581
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 16,883
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 16,648
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,648
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 235
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,569
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 4,569
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 759
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 759
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 99,575
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 43,232
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 33,194
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 9,061
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 9,061
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 -1,827
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 41,022
2. Neuhradená strata minulých rokov (/-/429) -42,849
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,804
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 56,343
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 4,497
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 4,497
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 34,422
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 26,893
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 26,893
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 2,843
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 1,636
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,050
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 2,272
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 2,272
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 15,152
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 109,760
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 109,760
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 60,528
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 48,192
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,040
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 102,902
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 56,358
D. Služby (účtová skupina 51) 19,464
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 24,809
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 17,221
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 6,801
4. Sociálne náklady (527, 528) 787
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 670
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 665
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 665
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 936
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,858
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 32,898
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 3,094
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,599
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,599
O. Kurzové straty (563) 4
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,491
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -3,094
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 3,764
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 960
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 2,804
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
Dátum aktualizácie údajov: 21.08.2015
 • IČO:31396640 DIČ: 2020330521 IČ DPH: SK2020330521
 • Sídlo: COOPEX - RADIO, Stachanovská 9, 82105, Bratislava
 • Dátum vzniku: 01 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Stanislav Stanko predseda Babuškova 3 Bratislava 01.06.1995
  Ing. Anton Mráz člen ul.1.mája 29 Malacky 01.06.1995
  Anna Horínková člen Malé námestie 2872/8 Malacky 07.05.2003
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   05.08.2010Nové sidlo:
   Stachanovská 9 Bratislava 821 05
   04.08.2010Zrušené sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   28.12.2004Nové sidlo:
   Ivanská cesta 2 Bratislava 821 04
   27.12.2004Zrušené sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   21.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Stanko - predseda predstavenstva Babuškova 3 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1995
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky Vznik funkcie: 01.06.1995
   Anna Horínková - člen predstavenstva Malé námestie 2872/8 Malacky Vznik funkcie: 07.05.2003
   20.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   25.11.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz - člen predstavenstva ul.1.mája 29 Malacky
   Peter Slezák - predseda predstavenstva Beňadická 13 Bratislava Vznik funkcie: 07.11.2002 Skončenie funkcie: 07.05.2003
   Stanislav Stanko - člen predstavenstva Babuškova 3 Bratislava
   24.11.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   08.02.2000Nový štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava Skončenie funkcie: 07.11.2002
   07.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   14.01.1997Nové sidlo:
   Rožňavská 24 Bratislava 821 04
   13.01.1997Zrušené sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   16.10.1996Nové predmety činnosti:
   zapožičiavanie a prenájom rádiostaníc
   zapožičiavanie a prenájom meracích a testovacích prístrojov
   zapožičiavanie a prenájom osobných motorových vozidiel
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   15.10.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava
   01.06.1995Nové obchodné meno:
   COOPEX - RADIO a.s.
   Nové sidlo:
   Galvaniho 10 Bratislava 821 04
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod a maloobchod s tovarom rôzneho druhu v rozsahu voľnej živnosti
   konzultačná a projekčná činnosť v oblasti komunikačnej techniky /netýka sa projekčnej činnosti v oblasti stavieb/
   výroba doplnkových zariadení v oblasti komunikačnej techniky
   montáž a technický servis komplexných rádiových sieti
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Anton Mráz ul.1.mája 29 Malacky
   František Okruhlica - predseda Sabinovská 9 Bratislava
   Stanislav Stanko Babuškova 3 Bratislava