Vytvoriť faktúru

LE CHEQUE DEJEUNER - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
Všeobecné informácie
Obchodné meno LE CHEQUE DEJEUNER
IČO 31396674
DIČ 2020321864
IČ DPH SK2020321864
Dátum vzniku 14 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo LE CHEQUE DEJEUNER
Tomášikova 23/D
82101
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 11 877 769 €
Zisk 4 763 465 €
Aktíva 44 367 672 €
Vlastný kapitál 4 413 972 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.chequedejeuner.sk
Phone(s) +421232553545, +421232553525, +421255567080
Fax(es) 0232553545, 0232553525
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 55,636,338
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 26,291,651
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 04 až r. 10) 101,181
2. Softvér (013) - /073, 091A/ 7,661
3. Oceniteľné práva (014) - /074, 091A/ 93,520
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 113,163
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 2,635
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 263
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 110,265
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 26,077,307
4. Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A) - /096A/ 22,493,252
8. Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 3,584,055
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 27,415,664
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 111,623
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 111,623
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 208,742
B.II.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 43 až r. 45) 169,378
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 169,378
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 39,364
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 7,026,776
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 6,953,364
1.a. Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 18,153
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,935,211
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 73,412
B.IV. Krátkodobý finančný majetok súčet (r. 67 až r. 70) 16,063,745
2. Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ 16,063,745
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 4,004,778
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 162,612
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 3,842,166
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 1,929,023
C.1. Náklady budúcich období dlhodobé (381A, 382A) 2,583
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 10,757
4. Príjmy budúcich období krátkodobé (385A) 1,915,683
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 55,636,338
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,931,830
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 807,148
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 807,148
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 80,715
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 80,715
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 280,502
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 280,502
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,763,465
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 49,704,508
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 6,079
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 450
12. Odložený daňový záväzok (481A) 5,629
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 35,819
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 35,819
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 49,355,501
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 44,750,412
1.a. Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 475,749
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 44,274,663
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 106,288
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 73,487
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 686,022
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,739,292
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 306,938
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 50,807
2. Ostatné rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 256,131
B.VI. Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 171
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 13,030,387
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 11,877,769
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 11,274,017
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 603,752
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 6,943,363
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 1,431,095
C Opravné položky k zásobám (+/-) (505) 3,867
D. Služby (účtová skupina 51) 2,577,170
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 2,656,154
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 1,819,413
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 717,685
4. Sociálne náklady (527, 528) 119,056
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 4,123
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 87,093
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 87,093
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) 14,756
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 169,105
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 4,934,406
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 7,261,885
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,265,987
IX. Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet (r. 32 až r. 34) 41,145
3. Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov (665A) 41,145
X. Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet (r. 36 až r. 38) 639,756
3. Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku (666A) 639,756
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 585,086
XI.1. Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek (662A) 485,022
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 100,064
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 27,894
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1
O. Kurzové straty (563) 151
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 27,742
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,238,093
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,172,499
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 1,409,034
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 1,419,968
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -10,934
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,763,465
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016
Dátum aktualizácie údajov: 17.02.2016