Vytvoriť faktúru

ŠKOLEX - Informácie o firme, finančné štatistiky

Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Všeobecné informácie
Obchodné meno ŠKOLEX
IČO 31396763
DIČ 2020321908
IČ DPH SK2020321908
Dátum vzniku 09 Júna 1995
Právna forma Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ŠKOLEX
Horárska 12
82109
Bratislava
Finančné informácie
Tržby a výnosy 1 633 515 €
Zisk -29 732 €
Aktíva 1 284 181 €
Vlastný kapitál 1 049 104 €
Kontaktné informácie
Webová stránka http://www.skolex.sk
Phone(s) +421253418629, +421253418630
Mobile phone(s) +421905574430
Fax(es) 0233331724
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
ASSETS 2014
SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 33 + r. 74 1,279,394
A. Neobežný majetok r. 03 + r. 11 + r. 21 180,267
A.II. Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 12 až r. 20) 173,056
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,075
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 9,101
3. Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - /082, 092A/ 152,571
6. Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 10,309
A.III. Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 22 až r. 32) 7,211
A.III.1. Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A, 063A) - /096A/ 7,211
B. Obežný majetok r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,094,393
B.I. Zásoby súčet (r. 35 až r. 40) 410,489
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 334,269
3. Výrobky (123) - /194/ 62,297
5. Tovar (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 13,923
B.II. Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 42 + r. 46 až r. 52) 2,424
8. Odložená daňová pohľadávka (481A) 2,424
B.III. Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 54 + r. 58 až r. 65) 143,233
B.III.1. Pohľadávky z obchodného styku súčet (r. 55 až r. 57) 139,016
1.c. Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 139,016
7. Daňové pohľadávky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10
9. Iné pohľadávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,207
B.V. Finančné účty r. 72 + r. 73 538,247
B.V.1. Peniaze (211, 213, 21X) 278
2. Účty v bankách (221A, 22X +/- 261) 537,969
C. Časové rozlíšenie súčet (r. 75 až r. 78) 4,734
2. Náklady budúcich období krátkodobé (381A, 382A) 4,734
LIABILITIES 2014
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,279,394
A. Vlastné imanie r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,019,372
A.I. Základné imanie súčet (r. 82 až r. 84) 6,706
A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) 6,706
A.IV. Zákonné rezervné fondy r. 88 + r. 89 682
A.IV.1. Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond (417A, 418, 421A, 422) 682
A.VII. Výsledok hospodárenia minulých rokov r. 98 + r. 99 1,041,716
A.VII.1. Nerozdelený zisk minulých rokov (428) 1,041,716
A.VIII. Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení /+-/ r. 01 - (r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -29,732
B. Záväzky r. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 260,022
B.I. Dlhodobé záväzky súčet (r. 103 + r. 107 až r. 117) 44,596
9. Záväzky zo sociálneho fondu (472) 1,023
10. Iné dlhodobé záväzky (336A, 372A, 474A, 47XA) 43,573
B.II. Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 1,143
2. Ostatné rezervy (459A, 45X) 1,143
B.IV. Krátkodobé záväzky súčet (r. 123 + r. 127 až r. 135) 197,359
B.IV.1. Záväzky z obchodného styku súčet (r. 124 až r. 126) 90,612
1.c. Ostatné záväzky z obchodného styku (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 90,612
5. Záväzky voči spoločníkom a združeniu (364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,955
6. Záväzky voči zamestnancom (331, 333, 33X, 479A) 23,851
7. Záväzky zo sociálneho poistenia (336A) 14,406
8. Daňové záväzky a dotácie (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 49,684
10. Iné záväzky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 16,851
B.V. Krátkodobé rezervy r. 137 + r. 138 16,924
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 16,924
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (časť účt. tr. 6 podľa zákona) 1,563,342
** Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet (r. 03 až r. 09) 1,633,515
I. Tržby z predaja tovaru (604, 607) 72,580
II. Tržby z predaja vlastných výrobkov (601) 1,457,469
III. Tržby z predaja služieb (602, 606) 33,293
IV. Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob (+/-) (účtová skupina 61) 44,033
V. Aktivácia (účtová skupina 62) 6,538
VI. Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu (641, 642) 12,969
VII. Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 6,633
** Náklady na hospodársku činnosť spolu r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,652,338
A. Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru (504, 507) 56,137
B. Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok (501, 502, 503) 737,172
D. Služby (účtová skupina 51) 299,192
E. Osobné náklady (r. 16 až r. 19) 474,090
E.1. Mzdové náklady (521, 522) 334,789
3. Náklady na sociálne poistenie (524, 525, 526) 116,067
4. Sociálne náklady (527, 528) 23,234
F. Dane a poplatky (účtová skupina 53) 1,981
G. Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku (r. 22 + r. 23) 53,857
G.1. Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (551) 53,857
H. Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu (541, 542) 15,968
I. Opravné položky k pohľadávkam (+/-) (547) -90
J. Ostatné náklady na hospodársku činnosť (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,031
*** Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -18,823
* Pridaná hodnota (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 521,412
** Výnosy z finančnej činnosti spolu r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 451
XI. Výnosové úroky (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatné výnosové úroky (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 414
**. Náklady na finančnú činnosť spolu r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,269
N. Nákladové úroky (r. 50 + r. 51) 1,694
2. Ostatné nákladové úroky (562A) 1,694
O. Kurzové straty (563) 5,880
Q. Ostatné náklady na finančnú činnosť (568, 569) 1,695
*** Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -8,818
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (+/-) (r. 27 + r. 55) -27,641
R. Daň z príjmov (r. 58 + r. 59) 2,091
R.1. Daň z príjmov splatná (591, 595) 2,887
2. Daň z príjmov odložená (+/-) (592) -796
**** Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -29,732
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
Dátum aktualizácie údajov: 25.06.2015
 • IČO:31396763 DIČ: 2020321908 IČ DPH: SK2020321908
 • Sídlo: ŠKOLEX, Horárska 12, 82109, Bratislava
 • Dátum vzniku: 09 Júna 1995
 • Štatutári:
  Osoba Funkcia Adresa Dátum
  Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava 21.10.2002
  Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava 21.10.2002
 • Spoločníci:
  Osoba Funkcia Podiel Adresa
  Juraj Dobrotka 3 353 € (50%) Mlynarovičova 3/94 Bratislava
  Ing. Miroslav Janso 3 353 € (50%) Kvačalova 45 Bratislava
  • História zmien vo firme a podania Obchodného Registra:
   04.07.2007Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   03.07.2007Zrušené sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   03.12.2003Nové sidlo:
   Pribinova 24 Bratislava 821 09
   02.12.2003Zrušené sidlo:
   Súkennícka 5 Bratislava 821 09
   21.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   20.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   06.02.2001Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   05.02.2001Zrušeny spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   17.04.2000Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   16.04.2000Zrušeny spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   14.05.1998Nové sidlo:
   Súkennícka 5 Bratislava 821 09
   13.05.1998Zrušené sidlo:
   objekt ZŠ Košická ul. Bratislava 821 09
   09.06.1995Nové obchodné meno:
   ŠKOLEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   objekt ZŠ Košická ul. Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a predaj školských, kancelárskych, reklamných a aranžérskych potrieb z mate- riálu /kov, drevo a plasty - polotovary/
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Dobrotka Mlynarovičova 3/94 Bratislava
   Ing. Miroslav Janso Kvačalova 45 Bratislava
   Ing. Ladislav Kostoláni Mierová 1449/67 Galanta